Daire Başkanlıklarımız ve Görevleri

Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanlığı

Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Bakanlık görev alanı ile ilgili AB müktesebatını ve politikalarını izlemek, bunların uyumu ve uygulanması için gerekli idari ve kurumsal tedbirlerin alınmasını sağlamak yönünde çalışmalar yürütmek ve bu kapsamda diğer ilgili birimlerce yürütülen çalışmalara katılım sağlamak ve çalışmaları AB'ye uyum doğrultusunda yönlendirmek,

b) Bakanlık görev alanıyla ilgili AB'ye uyum konusunda yapılan çalışmalarda Bakanlık birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlamak ve takibini yapmak,

c) Bakanlık görev alanına giren konularda AB ile müzakere ve görüş alışverişi sürecini yönetmek, bu süreçte yayımlanan resmi belgelerin takibini yapmak, ilgili birimleri bilgilendirmek ve Bakanlık görüşünün oluşturulması yönünde gerekli koordinasyonu yapmak; AB ile oluşturulmuş teknik organların çalışmalarına katılım ve katkı sağlamak ile bu ve benzeri konularla ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak,

ç) Bakanlığı ilgilendiren konularda, AB ile Ülkemiz arasında hukuki düzenlemelerden doğan hak ve yükümlülüklerin takibini yapmak,

d) AB bağlamında ilgili diğer birimlerle birlikte projelerin hazırlanmasını, yürütülmesini, izlenmesini, kontrolünü, değerlendirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

e) Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek,

f) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı

Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Ülkemizin uluslararası tarımsal ürünler ticaret politikalarının geliştirilmesine yönelik gerekli çalışmaları yapmak, ülkemizin pozisyonunun belirlenmesi ve müzakeresi sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b) Uluslararası anlaşmalar ve diğer akitler bağlamında, Bakanlık görev alanına giren konularda, Ülkemiz taahhütlerinin yerine getirilmesi yönünde gerekli çalışmaların yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

c) İkili ve uluslararası ilişkiler bağlamında ilgili diğer birimlerle birlikte projelerin hazırlanmasını, yürütülmesini, izlenmesini, kontrolünü, değerlendirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

d) Dünya ve ülkemiz tarım ürünleri piyasalarındaki gelişmeleri, tarımsal ürün üretim, tüketim, ticaret ve fiyat hareketlerini izlemek ve değerlendirmek; dünya gündeminde yer alan tarımsal konularda Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte görüş oluşturulması ve ilgili zeminlerde ülkemiz çıkarlarının gözetilmesini sağlamak,

e) Tarım ürünleri dış ticaret politikaları ile ihracat ithalat politikalarının tespitini, Bakanlığın uygulamalardan sorumlu ilgili birimleri ile işbirliği içerisinde yürütmek,

f) Uluslararası fuar, sergi ve diğer tanıtım faaliyetleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

g) Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek,

h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Daire Başkanlıkları arasındaki koordinasyonu sağlamak.

b) Genel Müdürlüğümüz evrak, bilgi, belge, kayıt ve arşiv düzenleme işlemlerini yürütmek.

c) Genel Müdürlük personelinin eğitim ve özlük işlemlerini takip etmek.

d) Genel Müdürlüğümüz performans programını hazırlamak ve takip etmek.

e) Genel Müdürlüğümüz İç Kontrol ile ilgili çalışmaları yürütmek ve birimler arası koordinasyonu sağlamak.

f) Genel Müdürlük bütçesi ile ilgili plan ve programlara göre hazırlanmasını sağlamak, koordine etmek.

g) Bakanlık personelinin yurtdışı eğitim programlarını hazırlamak ve işlemleri takip etmek.

h) Üye olunan Uluslararası Kuruluşların üyelik aidatları ile katkı payı ödemelerini yapmak.

i) Bakanlık yurtdışı teşkilatına ait işlemleri yürütmek ve takip etmek.

j) Genel Müdürlüğümüz taşınır mal işlemlerini yürütmek.

k) Genel Müdürlüğümüzce verilen benzeri görevleri yapmak.

İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı

İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Ülkemizin diğer ülkelerle tarımsal ikili ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak, Bakan ve Üst Düzey Makam tarafından gerçekleştirilen yurtdışı ziyaretlere ilişkin hazırlıkların yapılması, ülke dosyalarının ve ilgili diğer yazılı metinlerin hazırlanması, gerekli protokol işlerinin yürütülmesi ve makama eşlik edilmesi,

b) Yerli ve yabancı üst düzey konuk heyetler tarafından Bakan ve Üst Düzey Makama gerçekleştirilen ziyaretlere yönelik olarak, ziyaret öncesi ve sonrasında makamın bilgilendirilmesi,­ gerekli protokol işlerinin yürütülmesi ve görüşme konularının takibi gibi gerekli tüm çalışmaların yapılması,

c) İkili ilişkiler çerçevesinde tarım alanında, ekonomik, teknik ve bilimsel işbirliği anlaşmaları ve diğer yazılı belgelerin hazırlanması, müzakeresi, yürütülmesi ve uygulanmasının sağlanması,

d) İkili ilişkiler çerçevesinde Bakanlığımız ile diğer ülkelerin Tarım Bakanlıkları ve/veya ilgili otoriteleri arasında, tarım alanında işbirliği konularını kapsamlı bir şekilde ele alan ve olası işbirliklerine zemin oluşturan Tarım Yürütme Komitesi toplantılarına ilişkin ilgili taslak metinlerin hazırlanması, müzakere edilmesi, toplantının organizasyonu, koordinasyonu ve alınan kararların takibine yönelik tüm gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,

e) Diğer Bakanlıklar ve/veya uluslararası kuruluşların güdümünde gerçekleştirilen ve Daire Başkanlığımız görev ve yetki alanına giren uluslararası toplantılara yönelik hazırlıkların yapılması, talep olması halinde Bakanlık adına görüş bildirilmesi, katılım sağlanması ve gerekli takiplerin yapılması,

f) İkili ilişkiler çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz ve/veya diğer Genel Müdürlüklerce konulara özel olarak düzenlenen teknik ziyaretlere katılım, lojistik destek sağlanması ve ülkemize gerçekleştirilen teknik ziyaretlere katılan konuk heyetin ziyareti kapsamında ilgili çalışmaların yapılması,

g) İkili ilişkiler çerçevesinde toplantı, seminer, konferans gibi faaliyetlerin organize edilmesi, katılıma yönelik gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi ve diğer birimlerle koordinasyonun sağlanması,

h) Bakan, Bakan Yardımcısı ve Müsteşar adına yazılacak olan; davet, teşekkür, tebrik, taziye ve diğer konuya özel mektupların hazırlanması, benzeri iş ve işlemlerin yürütülmesi,

i) Bakanlığımızın diğer birimleri ile yabancı ülkeler arasında bir köprü görevi üstlenerek, tarımsal ikili ilişkiler kapsamında ilgili ülkelerle yazışmaların gerçekleştirilmesi, takibinin yapılması ve diğer tüm ilgili işlerin yürütülmesi,

j) Ülkelerle ikili tarımsal ilişkilerin geliştirilmesi ve faaliyetlerin organizasyonunda etkin bilgi alışverişi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla, ülkemizde bulunan Büyükelçiliklerin Tarım/Ticaret Müşavirlikleri ile iletişim sağlanması.

Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı

Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Gıda, tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma konularında Uluslararası, Bölgesel, Mesleki ve Özel İhtisas Kuruluşları ile Bakanlığımızın iletişim ve ilişkilerinin yürütülmesi;

b) Konusu tarım olan kuruluşların (FAO, MAYZEM) odak noktası, ilgi alanında tarım bulunan kuruluşların (EİT, D-8) iletişim noktası OECD ve G-20'nin tarım konusunda ulusal eş güdüm birimi, EİT Bölgesel Gıda Güvenliği Programının koordinatörü ve yürütücüsü olması;

c) Uluslararası kuruluşlar ile yapılacak anlaşma ve diğer belgeleri hazırlamak, onay işlemlerini takip etmek, uluslararası kuruluşlarla yürütülen projelerin takibini yapmak, mevcut anlaşmalar çerçevesinde ülkemizde yapılacak faaliyetlerin organizasyonunu yapmak, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

d) Uluslararası kuruluşlarla ilgili çeşitli toplantıların düzenlenmesi, düzenlenen toplantılara yurtiçi ve yurtdışında katılım sağlanması;

e) Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından koordine edilen çalışmaların Bakanlığı ilgilendiren kısımlarına katılım sağlamak ve katkıda bulunmak,

f) Uluslararası kuruluşlar nezdinde ülkemizin temsilini, görünürlük ve etkinliğinin artırılmasını sağlamak.

g) Uluslararası kuruluşlarla ilgili diğer iş ve işlemleri takip etmek.

''