14.1.2016

İdari İsler ve Koordinasyon Daire Baskanlığı​

a) Genel Müdürlük ve araştırma enstitüsü ile araştırma istasyonlarının yıllık yatırım programlarını ve bütçelerini tespit etmek ve gerçekleşmelerini sağlamak,

b) Genel Müdürlüğün iç kontrol ile ilgili çalışmalarını yürütmek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

c) Genel Müdürlük bütçesinin ilgili plan ve programlara göre hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasını takip etmek,

ç) Bütçe, proje ve programlarla ilgili konularda daireler arası koordinasyonu sağlamak ve ilgili birime iletmek,

d) Genel Müdürlük bütçesi ile ilgili tenkis, ödenek gönderme, ödeme emri işlemlerini yapmak ve yıllık kesin hesap kanun tasarısına ilişkin bilgileri hazırlamak ve ilgili birime iletmek,

e) İç kaynaklı projelerin belirli periyotlarla fiziki ve nakdi performanslarını izlemek, gelişmelere ilişkin raporları ilgili birimlere göndermek,

f) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Kamuoyuna açıklanacak raporları periyodik olarak hazırlamak ve ilgili birime iletmek,

g) Genel Müdürlüğün taşınır mal işlemlerini yürütmek,

ğ) Merkez ve taşra teşkilatında görevli araştırmacı personelin çeşitli seviyelerde yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarını hazırlamak, uygulamak ve uygulatmak,

h) Bakanlığın tarımsal araştırma ve geliştirme kapasitesini geliştirmek için çalışmalar yapmak

ı) Yazılı ve sözlü soru önergelerinin ve bilgi edinme başvurularının ilgili dairelerle koordineli olarak cevaplandırılmasını sağlamak,

i) Genel Müdürlüğün ilgili dairelerince hazırlanan kanun, bakanlar kurulu kararı, yönetmelik ve tebliğ taslaklarının gerçekleştirilmesini sağlamak,

j) Genel Müdürlüğün her türlü personel, idari mali ve hukuki iş ve işlemlerini takip etmek ve yürütmek,

k) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

''