14.1.2016

Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

​a) Toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı, sınıflandırılması ve veri tabanı
olusturulması ile toprak rutubetinin yerinde muhafazası konularında arastırma projelerini hazırlamak,
hazırlatmak, izlemek, değerlendirmek,
b) İklim değisikliği, çöllesme, erozyon, toprak ve su kirliliği konularında arastırma projelerini
hazırlamak, hazırlatmak, izlemek, değerlendirmek,
c) Gübre ve toprak düzenleyicilerin bitki verim ve kalitesi üzerine etkinliğini artıracak, kimyasal gübre
kullanımında tasarruf sağlayacak alternatif yöntemler konusunda projeler hazırlamak, hazırlatmak,
uygulatmak, izlemek, değerlendirmek,
ç) Teknoloji kullanımında yeni modellerin ve teknolojilerin gelistirilmesini ve adaptasyonunu
sağlamak,
d) Arastırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanmasını ve uygulamaya aktarılması için
ilgili kurum ve kuruslarla isbirliği yapmak,
e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

''