Ülkesel Coğrafi Toprak Verimliliği ve Organik Karbon (TOK) Bilgi Yönetim Sistemi

PROJE ADI                          : Ülkesel Coğrafi Toprak Verimliliği ve Organik Karbon (TOK) Bilgi Yönetim Sistemi (UTF/TUR/057/TUR)

YÜRÜTÜCÜ KURULUŞ   : GTHB – Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü

İŞBİRLİĞİ: FAO

PROJE SÜRESİ: 2012-2015

­­­­­PROJE ÖZETİ

Bu çalışma, Türkiye tarım toprakları verimliliğinin coğrafi dağılımının eksikliği göz önünde bulundurularak, Türkiye üst tarım topraklarının (0–30 cm) bazı toprak özellikleri ve bitki besin elementlerinin coğrafi veritabanının oluşturulması amacıyla yürütülmüştür. Proje, Türkiye tarım topraklarının bazı fiziki (EC, pH, tekstür, kireç) ve kimyasal toprak özelliklerinin (Nmin, aP, aK OM, Ca, Mg, Mn, Zc, Fe) coğrafi veritabanının oluşturulması ve haritalandırılması ile çiftçilerimize arazi kullanım planlamaları ve toprak temelinde yapılan araştırma çalışmalarında eksik olan önemli bir ön bilgi sağlaması açısından da önem arz etmektedir. Bu veriler detaylı bölgesel kırsal kalkınma çalışmalarının başlangıç planlama aşamasında ve biyoçeşitlilik araştırmalarında önemli bir altlık olarak kullanılabilecektir.

 

Topraklarımızın organik karbon içeriğinin bilinmesi gerek toprak verimliliği gerekse iklim değişikliği adaptasyonu eylem çalışmalarında önemli alt bilgi sunabilecektir. Topraklarımızın organik karbon içeriğinin belirlenmesi ve coğrafi veritabanının oluşturulması Türkiye'de yapılan ilk çalışma olarak projenin ikinci önemli amacını oluşturmuştur. Bu çalışma 81 ili esas alarak yürütülen ve her bir ilin toprak, topografik, jeolojik ve tarımsal karakterleri göz önünde bulundurularak belli sayıda numune ile temsil edilecek şekilde toprak örneklemesini, toprak örneklerinin bazı toprak özellikleri ve verimlilik parametrelerinin analiz edilmesini ve bu parametrelerin coğrafi veritabanlarının oluşturularak jeoistatistiksel modelleme ile haritalandırılmalarını kapsamaktadır. Bu amaçla 1/25 000 ölçekli sayısal il toprak haritaları temel kartografik materyal olarak kullanılmıştır. Söz konusu haritaların jeoloji, arazi kullanım, arazi kullanım kabiliyeti sınıfları topografyanın birlikte değerlendirilmesi ve yorumlanması suretiyle örnekleme deseni belirlenmiştir ve aynı sistemle ilave örnekler de ilerleyen zamanlarda alınacaktır. Her bir il için belirlenen noktalardan 0-30 cm, gerekli görülen yerlerden ise ilave 30-60 cm derinlikten ilave toprak örnekleri alnış GPS ile noktaların koordinatlarını kaydedilmiştir. ArcGIS jeoistatiksel analiz modülü kullanılarak belirtilmiş olan toprak verimlilik özelliklerinin ve TOK içeriğinin ülke genelinde haritaları üretilmiştir.

 

Bu proje toprak ve su kaynakları araştırmalarında, toprak degredasyonu, iklim değişikliğine adaptasyon bölgesel eylem planlamalarında, toprak özelliği ve bitki biyoçeşitliliği ilişkisi çalışmalarında gerekli olduğu düşünülen toprak özellikleri ile ilgili önemli alt coğrafik veri bankasının oluşmasını sağlamıştır.

 

Proje Türkiye tarım topraklarının verimlilik potansiyelini ve toprak organik karbon içeriğini ortaya koyacak coğrafi bir veritabanı sağlayacak şu amaçları elde etmiştir:

 

•          Türkiye üst (0-30 cm) tarım topraklarının verimlilik durumunu yansıtacak olan bazı fiziksel (EC, pH, tekstür, kireç)  ve kimyasal toprak özelliklerinin (Nmin, aP, aK OM, S, Ca, Mg, Mn, Zn, Fe, Se,) ve toprak organik karbon içeriğinin coğrafi veritabanını oluşturulmuştur,

 

•          Bu toprak özellikleri ve bitki besin elementlerinin jeoistatistiksel modelleme ile ülke genelinde mekansal dağılımını belirlenmiş ve haritalanmıştır,

 

•          Sonuçları Enstitü web sistesinde oluşturulan "Ülkesel Toprak Bilgi Sistemi" WEB-GIS portalı aracılığı ile tüm kullanıcılara (üniversite, kamu, çiftçi, özel sektör) belirli haklar dahilinde sunmak için tüm çalışmalar tamamlanmıştır.  

Enstitü sitesinde "Ülkesel Toprak Bİlgi Sistemi" web portalı için link

ehttp://arastirma.tarim.gov.tr/toprakgubre

http://85.25.185.76/tgskmae/starter.aspx

Ek Dosyalar

''