IPA Birimi

Türkiye- AB Mali İşbirliği

Avrupa Birliği (AB), aday ülkelere uyum sürecinde ortaya çıkacak teknik ve finansal zorlukların üstesinden gelebilemeleri için çeşitli destek araçları ve programları ile yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlardan Bakanlığımız özellikle veterinerlik, bitki sağlığı, su ürünleri, gıda güvenilirliği, organik tarım, kırsal kalkınma, istatistik, arazi parsel tanımlama sistemi gibi konularda gerçekleştirdiği projelerle yararlanmıştır. Bakanlığımızın 2002-2014 döneminde mali işbirliği kapsamında yararlandığı kaynağa ilişkin veriler Tablo 1'de gösterilmiştir.

 

Tablo 1: TR-AB Mali İşbirliği kapsamında Bakanlığımızın gerçekleştirdiği ve devam etmekte olan projelerin sayısı ve bütçeleri *

                                         AB Projeleri                                Bütçe  (€)  
TÜRÜDÖNEMİDURUMUSAYISIAB KATKISI TR KATKISITOPLAM
MEDA programı2002Tamamlandı110.123.0004.016.00014.139.000
Türkiye için Mali Yardım2002-2006Tamamlandı17126.360.91534.857.805161.218.720

IPA I 

2007-2013
Tamamlandı747.191.40011.253.75058.445.150
Devam eden1190.555.78216.724.903107.280.685
Toplam18137.747.18227.978.653165.725.835
IPA II2014Programlama32.990.376996.7923.987.168

SEI/ESEI 

2006-2014
Tamamlandı132.079.899147.7722.227.758
Devam eden108.336.3323.659.70011.416.032
Toplam2310.416.2313.807.47213.643.790

TOPLAM 

2002-2014
Tamamlanan38185.755.21450.275.327236.030.628
Devam eden24101.882.49021.381.395122.683.885
Genel Toplam62287.637.70471.656.722358.714.513

*Proje bütçeleri proje fişlerinde yer alan değerlerdir.

 

Bakanlığımızca 2002-2014 döneminde AB katkısı yaklaşık 185,8 Milyon Avro olan, toplam bütçesi yaklaşık 236,0 Milyon Avro 38 adet proje tamamlanmıştır. Toplam bütçesi 122,7 Milyon Avro olan 24 projenin başvuru ve uygulanma aşamaları halen devam etmektedir. 

 

IPA II (2014-2020)

AB'nin aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)'nın 2007-2013 yıllarını kapsayan ilk döneminin bitmesinin ardından, IPA'nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci dönemi 2014 yılında başlamıştır. IPA II döneminin hukuksal çerçevesini belirleyen AB tüzükleri yürürlüğe girmiştir. Bunlar;

 

 • IPA II dahil olmak üzere, toplam altı farklı yardım aracı için ortak kuralların düzenlendiği Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin AB'nin dış yardımlarının finansmanına ilişkin genel kural ve prosedürlerin belirlendiği 11 Mart 2014 tarih ve 236/2014 sayılı Tüzük,
 • Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2014-2020 dönemi Katılım Öncesi Yardım Aracını (IPA II) oluşturan 11 Mart 2014 tarih ve 231/2014 sayılı Tüzük,
 • Komisyon'un 231/2014 sayılı Tüzüğe bağlı uygulama hükümlerinin belirlendiği 02 Mayıs 2014 tarih ve 447/2014 sayılı Uygulama Tüzüğü'dür.

   

  236/2014 sayılı Tüzükte, IPA II'nin amacı, yararlanıcı ülkelerin AB üyelik perspektifi çerçevesinde, AB kural, standart, politika ve uygulamalarına uyum sağlaması için politik, kurumsal, yasal, idari, sosyal ve ekonomik reformlarının desteklenmesi ve söz konusu yararlanıcı ülkelerde istikrar, güvenlik ve refaha katkı sağlamak olarak belirtilmektedir.

   

  231/2014 sayılı Tüzükte, IPA II döneminde tüm politika alanlarında Komisyona gereken desteği sağlamak üzere IPA II Komitesi kurulacağı belirtilmektedir. IPA II programlamasında temel olarak Ülke Strateji Belgelerinin ve bu belgelerdeki önceliklendirmenin esas alınacağı belirtilmektedir.

   

  IPA II döneminde uygulama metodunun doğrudan (direct), dolaylı (indirect/ IPA I döneminde uygulanan DIS ve EDIS yöntemlerinin aynısı) ve ortak (shared) yönetim şeklinde olacağı belirtilmektedir.

   

  447/2014 sayılı Uygulama Tüzüğünde, IPA I döneminin yararlanıcı ülkelerde oluşturulan yönetim otoriteleri (NIPAC, NAO, operating structures), IPA II döneminde de yönetim, kontrol, destek, süpervizörlük, izleme, değerlendirme, raporlama ve iç denetim görevlerine devam edecektir. Ayrıca, dolaylı yardımlardan yararlanan ülkelerin değerlendirme faaliyetlerini içeren değerlendirme planı sunmaları beklenmektedir.

   

  IPA I döneminde geçerli olan bileşen yapısı terk edilmiş olup politika alanları ve tematik öncelikler oluşturulmuştur. Bu kapsamda Bakanlığımızın IPA II döneminde iki farklı politika alanında çalışmalar yürütmesi öngörülmektedir; bunlar
 • Birliğe üyeliğe yönelik reform hazırlıkları ve bununla ilgili kurumsal kapasite geliştirme politika alanı;
 • Tarım ve kırsal kalkınma politika alanı.

Tematik önceliklerden ise Bakanlığımızı doğrudan ilgilendiren iki başlık bulunmaktadır;

 • Gıda arzının güvenliği ve güvenilirliğine katkı sağlanması ve kırsal alanların canlı tutularak çeşitli ve uygulanabilir tarım sistemlerinin sürdürülmesine katkı sağlanması;
 • Tarımsal gıda sektörünün rekabet baskısı ve piyasa faktörleri ile mücadele etme yeteneğinin arttırılması ve ekonomik, sosyal ve çevresel hedefleri gözeten dengeli bir bölgesel kırsal alan kalkınması amacı takip edilirken, Birlik kural ve standartlarına tedrici olarak uyum gösterme.

 

IPA II kapsamında 2014-2020 arası ülkelerin İndikatif Ülke Strateji Belgelerinde ve İndikatif Çok Ülkeli Strateji Belgesinde yer alan toplam IPA fonu 11.150,1 Milyon Avro'dur. IPA II (2014-2020) fonlarının ülkelere dağılımı ve tarıma ayrılan fonlar Tablo 2'de gösterilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde IPA II fonlarından en büyük payı yaklaşık 4,5 milyar Avro ile ülkemizin aldığı görülmektedir.

 

Tablo 2: IPA II (2014-2020) fonlarının ülkelere dağılımı ve tarıma ayrılan fon miktarları

 

Ülkeler

Tarım ve kırsal Kalkın maya ayrılan IPA Fonu

(Milyon Avro)

Toplam IPA Fonu içerisinde Tarım v e Kırsal Kalkınmaya ayrılan pay (%)

 Toplam IPA Fonu

(Milyon Avro)

Arnavutluk92,014,2649,4
Makedonya106,316,0664,2
Kosova79,712,3645,5
Karadağ52,419,4270,5
Sırbistan210,013,91.508,0
Çok Ülkeli Programlar--2.958,6
Türkiye912,220,54.453,9
Toplam1.452,614,211.150,1

Türkiye İçin Endikatif Strateji Belgesi (2014-2020)

Ülke Endikatif Strateji Belgeleri (ESB), her bir faydalanıcı ülkenin genişleme stratejisinin siyasi önceliklerini belirten, IPA desteğinin nasıl kullanılacağını tanımlayan ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan çok-yıllık belgelerdir. ESB, ülkenin katılım yolunda ilerlemesi için yapılması gereken faaliyetlerin planlaması olarak da tanımlanabilir.

ESB'lerde, finansal desteğe ilişkin hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için kullanılacak yöntemleri ve ilerlemeyi ölçmek için kullanılan araç ve göstergeler belirlenmiştir.

Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi (2014-2020) Avrupa Komisyonu tarafından 26 Ağustos 2014 tarihinde kabul edilmiştir. Söz konusu belgeye aşağıdaki internet adresinden erişim sağlanabilir:
"http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140919-csp turkey.pdf"

Söz konusu belge, 2014-20 döneminde Türkiye için öngörülen Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın (IPA) seçilmiş sektörlerindeki öncelikleri ortaya koymaktadır. Belge kapsamında dokuz sektör belirlenmiş olup bunlardan birisi de "Tarım ve Kırsal Kalkınma" dır.

"Tarım ve Kırsal Kalkınma" sektörü başlığı altında 2014-2020 dönemi için ayrılan bütçe 912,2 milyon avrodur. Kırsal Kalkınma (IPARD II) için ayrılan fon miktarı 801 milyon Avro, Kurum ve Kapasite Oluşturma alt sektörü için ayrılan fon miktarı 111,2 milyon avrodur.

- Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi  kapsamında Kurum ve Kapasite Oluşturma Alt Sektör Öncelikleri:

Tarım ve Kırsal Kalkınma

 1. Ortak Tarım Politikası'na uyum ve bu politikanın uygulanması
 2. IPARD Yönetim Otoritesi, IPARD Ajansı (TKDK) ve danışma hizmetleri gibi destek birimlerinin kapasitelerinin IPARD II için yeterli seviyeye ulaşması için güçlendirilmesi
 3. AB ile uyumlu tarımsal destek programları ve mekanizmaları, istatistiklerin geliştirilmesi,
 4. Tarım sektörünün iklime karşı direncini, organik tarım alanındaki kontrolleri ve sertifikalandırma sistemlerini geliştirmesi,
 5. Tek Ortak Piyasa Düzeni'nin kurallarını ve standartlarını karşılamak
 6. AB gıda kalite politikasına bir denetleme sistemini içerecek şekilde uyumu artırmayı, paydaşların farkındalığını artırmayı hedeflemektedir.

   

  Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası
 1. İdare kapasitesi açısından bitki sağlığı ithalat kontrol sistemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra teknik kapasite açısından (risk değerlendirme ve risk iletişimini kapsayan) gıda ve yem alanındaki resmi kontrollerin ve altyapının (laboratuvarları kapsayan) geliştirilmesi
 2. Zoonozları izlemenin yanı sıra risk değerlendirme alanında AB Gıda Kanunu'nun (örneğin EFSA Katılım Öncesi Programı 2007-2013) gerekliliklerini karşılamak adına teknik ve idari kapasitenin geliştirilmesi için çok ülkeli  işbirliğini
 3. Tarım-gıda işletmelerinin geliştirilmesi için bir ulusal program hazırlanması ve bunun uygulanması amacıyla kurum ve kapasitenin geliştirilmesini
 4. Uygunsuz çiğ süt kullanımı için strateji geliştirilmesi ve bu stratejinin uygulanmasının ve izlenmesini,
 5. Hayvan sağlığı, hayvan refahı, hayvansal yan ürünler (toplama, işleme ve kullanma) ve zoonotik hastalıklar alanında kapasite geliştirmeyi
 6. Hayvan hastalıkları - özellikle TSE- ile ilgili teşhis ve  kontrol kapasitesinin geliştirilmesi ve "hayvan tanımlama ve kayıt sistemi"nin daha fazla geliştirilmesi
 7. Bitki sağlığı alanında da özellikle bitki koruma ürünlerinin kontrolü ve yetkilendirme için kurum ve kapasitenin geliştirilmesi,
 8. İlgili iş piyasası ve yetiştiricilik sektöründe AB standartları hakkındaki farkındalığın artırılması da bu kapsamdadır.       

   

  Balıkçılık
 1. Ortak Balıkçıklık Politikası (OBP)'na uyumu amaçlayan bir stratejinin geliştirilmesi ve güncel OBP'deki gereklilikleri karşılamak adına balıkçılık yönetiminin yasal uyumunun ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi,
 2. Kaynak ve filo yönetimi, ekosistem temelli balıkçılık yönetimi ve uygulamanın güçlendirilmesini de kapsayacak şekilde balıkçılık kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliği için kapasite geliştirilmesine katkı,
 3. Balıkçılık ortak pazar organizasyonunun uygulanmasının hazırllık,
 4. IPA II, AB uyum sürecinin daha rahat olması adına paydaşların farkındalığı ve katılımcılığı arttırmayı
 5. Bu eylemlerin IPA 2007-2013 kapsamında programlanmış desteği -özellikle izleme, gözetim ve kontrolün geliştirilmesi, yasadışı  kayıtdışı ve kuraldışı (YKK) Balıkçılık'la mücadele ve veri toplama alanında-  tamamlayıcılığı hedeflemektedir.       

   

  - Türkiye İçin Endikatif Strateji Belgesi kapsamında Kırsal Kalkınma (IPARD II) Alt Sektörü Öncelikleri:

  AB standartlarını karşılayacak modernize çiftlik ve tarım-gıda işletmesinin kurulması
  1. Tarım işletmelerinde yatırım artışı
  2. Tarım ve balık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması alanında yatırım artışı,
  3. Kırsal ekonomik aktivitelerde gelişme ve çeşitliliğin artması,
  4. IPARD bünyesinin kapasitesinin geliştirilmesi)

    

   IPARD programının kapasitesini arttırmak ve tarımsal işletmelerde fiziki varlıklar, tarım ve balıkçılık ürünlerini işleyen ve pazarlayan işletmeler, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme konularındaki yatırımları desteklemek.

   Tamamlayıcı faaliyetler; LEADER yaklaşımı ile uyumlu yerel kırsal kalkınma stratejilerinin hazırlanması, tarım-çevre tedbirleri, organik tarım, teknik yardım ve danışmanlık hizmetlerini içerebilecektir.

   Müktesebata uyumu hedef alan faaliyetler ile sektörün geniş çaplı sosyo-ekonomik kalkınması arasında uygun bir denge kurulmalıdır. IPARD II Programı, ulusal kırsal kalkınma politikalarını tamamlayıcı nitelikte olacaktır.

IPA I (2007-2013) Kapsamında AB Projeleri

IPA I (2007-2013) beş bileşenden oluşmaktadır:

 1. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma,
 2. Sınır Ötesi İşbirliği,
 3. Bölgesel Kalkınma,
 4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
 5. Kırsal Kalkınma (IPARD)

 

Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma bileşeninden kamu kurum ve kuruluşları faydalanabilmekte olup, Bakanlığımız bu bileşenden AB müktesebatının aktarılması ve uygulanması hedefine yönelik birçok proje ile yararlanmıştır (Tablo 3).

 

Bakanlığımız IPA'nın birinci uygulama döneminde (2007-2013) AB Katkısı 137,8 milyon Avro olan toplam 165,7 milyon Avro'luk bir kaynaktan yararlanması söz konusudur.

 

Tablo 3: Bakanlığımızın IPA I kapsamında (2007-2013) projeleri ve bütçeleri

 

Programlama YılıProje AdıToplam Bütçesi (€)AB Katkısı (€)Mevcut Durum
2007Bitki Pasaport Sistemi ve Operatörlerin Kaydı Projesi1.140.0001.105.000Tamamlandı
2007Türk Balıkçılık Sisteminde Stok Değerlendirmenin Başlatılması Projesi2.200.0002.200.000Tamamlandı
2007Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda İstatistikle ilgili Kurumsal Kapasitenin Arttırılması Projesi1.150.1501.100.150Tamamlandı
2007Türkiye'de Nitrat Direktifi'nin Uygulanması İçin Destek Projesi  - Çevre ve Orman Bakanlığı yürütücülüğünde6.765.0005.823.750Tamamlandı
2008IPARD Kapsamındaki Çevre ve Kırsal Alan Tedbirlerinin Uygulanması için Hazırlık1.140.0001.055.000Tamamlandı
2008Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılanması Projesi44.600.00034.530.000Tamamlandı
2009Pilot FADN Projesinin Uzatılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması1.450.0001.377.500Tamamlandı
2010Türkiye'de ŞAP Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyonu-27.812.6856.640.782Uygulamada
2010Türkiye'de Yabani Hayattaki Kuduzlara Karşı Oral Aşılama2.200.0001.870.000Uygulamada
2010Arazi Parsel Tanımlama Sisteminin (LPIS) Dijitalleştirilmesi46.200.00039.270.000Uygulamada
2011IACS Prosedürleri Hakkında Personelin Eğitimi1.500.0001.350.000İhale aşamasında
2012Koyun ve Keçilerin Elektronik Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi34.100.00028.900.000Uygulamada
2013Tarım ve Kırsal Kalkınma, Gıda ve Yem Güvenilirliği ve Balıkçılık Sektör Fişi15.468.00012.525.000İhale aşamasında

 

 • 2013 Tarım ve Kırsal Kalkınma, Gıda ve Yem Güvenilirliği ve Balıkçılık Sektör Fişi

  IPA'nın I dönemi 2013 yılı programlaması kapsamında "Tarım ve Kırsal Kalkınma, Gıda ve Yem Güvenliği ve Balıkçılık Sektör Fişi" (Sektör Fişi) Bakanlığımız tarafından hazırlanmıştır. AB'nin, IPA II döneminde fonların yönetiminde verimliliği ve etkinliği arttırmak için uygulayacağı temel ilke olan sektör yaklaşımı göz önünde bulundurularak hazırlanan Sektör Fişi, bu anlamda IPA II dönemi hazırlıklarında ön planda olan sektör yaklaşımına geçiş konusunda Bakanlığımız planlama çalışmalarına altlık teşkil etmiştir. Buna paralel, AB tarafından 2013 yılı programlaması bir geçiş dönemi olarak nitelendirilmiş ve IPA I dönemi olağan uygulaması olan münferit proje başvuruları yerine ortak bir amaca ve sektöre hizmet eden tedbirleri ve bunlara bağlı operasyonları bir bütünlük ve tutarlılık içinde Sektör Fişi altında sunulması istenmiştir.

   

  Buna göre; genel amacı Türkiye'yi, Ortak Tarım Politikasının ve Ortak Balıkçılık Politikasının gelecekteki uygulamalarına hazırlamak ve Türkiye'deki gıda ve yem güvenliği ile halk sağlığı seviyesini AB standartlarına yükseltilmek olan IPA sektör desteği kapsamında 2013 programlamasında müzakere fasıllarına paralel aşağıdaki tedbirler geliştirilmiştir.

   
Tedbir 1.1: Yerinde Kontroller ve Risk Değerlendirme İlişkin Personelin Eğitimi ve IACS Yazılımı
Tedbir 2.1: Çapraz Uyum Kurallarının Uyumlaştırılması
 Tedbir 2.2: Türk Tarım Sistemini Avrupa Yeşil Tarım Kurallarına Yakınlaştırmak için Kapasite Oluşturulması ve AB Nitrat Direktifinin Uygulanmasının Geliştirilmesi
Tedbir 3.1: Resmi Kontroller, Risk Analizi, Hayvan Refahı, Zoonoz Hastalıklar  Hayvansal Yan Ürün Yönetimi Konularında Kapasite Oluşturma
Tedbir 4.1: Türk Balıkçılık Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi

 

Yukarıda bahsedilen tedbirler ve onlara bağlı operasyonlara aktarılacak toplam bütçe 15.468.000 € olup 2013 Sektör Fişi kapsamında söz konusu bu operasyonlara AB katkısı 12.525.000 € olarak belirlenmiştir.

Tamamlanmış Programlar

 • MEDA programı

  Bakanlığımız Avrupa-Akdeniz ortaklığı çerçevesinde yer alan ve 2000-2006 yıllarını kapsayan MEDA II programı çerçevesinde 2002 yılı programlaması kapsamında 1 proje gerçekleştirmiştir (Tablo 4). Ülkemiz adaylık statüsünü kazandıktan sonra 2002 yılından itibaren MEDA kapsamı dışında bırakılmıştır.

   

  Tablo 4: Bakanlığımızın MEDA Programı kapsamında gerçekleştirdiği proje ve bütçesi

   
Mali İşbirliği YılıProjenin AdıToplam Bütçe (€)AB Katkısı (€)Türkiye Katkısı(€)Durumu
2002Türkiye'de Gıda Denetim Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi14.139.00010.123.0004.016.000Tamamlandı

 

 • Türkiye için mali yardım programı (2002-2006)

  Ülkemizin 1999 yılında aday ülke konumuna gelmesinden sonra 2002 yılı itibariyle AB fonlarından tek bir çerçeve altında yararlanmaya başlamıştır. Bu çerçevede 2002-2006 dönemini kapsayan Türkiye için Mali Yardım Programı kapsamında Bakanlığımızca gerçekleştirilen projeler ve bütçeleri Tablo 5'te gösterilmiştir.

   

  Tablo 5: Türkiye için Mali Yardım Programı (2002-2006) kapsamında Bakanlığımızca gerçekleştirilen projeler ve bütçeleri

   
Mali İşbirliği YılıProjenin AdıToplam Bütçe (€)AB Katkısı (€)Türkiye Katkısı(€)Durumu
2002Türkiye'nin Veterinerlik Sektöründe Mevzuat uyumlaştırmasından sorumlu olan Türk Makamlarına Destek Projesi17.044.00013.333.0003.711.000Tamamlandı
2002Türkiye'nin Bitki Sağlığı sektöründe AB Müktesebatıyla Uyumlaştırılmasına Destek Projesi5.313.0004.235.0001.078.000Tamamlandı
2003Su Ürünleri Sektörü – AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyum Projesi6.603.0006.169.000434.000Tamamlandı
2004Türkiye'de Gıda Güvenliği ve Kontrol Sistemi'nin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi10.700.0008.712.5001.987.500Tamamlandı
2004Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Ormancılık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Klinik Olmayan Sağlık ve Çevre Koruma için İyi Labaratuvar Uygulamaları alanında mevzuat uygulaması ve uyumlaştırılması konusunda güçlendirilmesi 1.500.0001.500.0000Tamamlandı
2004Türkiye'de Organik Tarımın geliştirilmesi ve mevzuatının AB Mevzuatına uyumlaştırılması Projesi1.260.0001.172.50087.500Tamamlandı
2004AB Ortak Tarım Politikasının Uygulanması için Hazırlık Projesi: 1. IACS ve LPIS Alt Projesi1.075.0001.075.0000Tamamlandı
2004AB Ortak Tarım Politikasının Uygulanması için Hazırlık Projesi: 2. Kırsal Kalkınma Alt Projesi1.000.0001.000.0000Tamamlandı
2004Piyasa Gözetimi Laboratuvarlarının Desteklenmesi Projesi578.420433.815144.605Tamamlandı
2005Yeni Sınır Kontrol Noktalarının Kurulması Projesi13.250.00010.000.0003.250.000Tamamlandı
2005Ulusal Gıda Referans Laboratuarının Kurulması Projesi6.399.0004.849.0001.550.000Tamamlandı
2005Türkiye'de Kuduz Hastalığının Kontrolü Projesi11.884.5009.103.7502.780.750Tamamlandı
2005Kırsal Kalkınma Ajansı Kurulması Projesi                                                          5.199.0004.249.000950.000Tamamlandı
2006Türkiye'de Kuş Gribi Hastalığının Kontrolü Projesi10.400.0008.350.0002.050.000Tamamlandı
2006Türkiye'de Şap Hastalığının Kontrolü Projesi65.437.80049.078.35016.359.450Tamamlandı
2006Pilot Türk Çiftlik Muhasebe Veri Ağının Kurulması Projesi (FADN)1.240.0001.080.000160.000Tamamlandı
2006Türkiye'de Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi ve AB'ye Uyumu Projesi2.335.0002.020.000315.000Tamamlandı

SEI- ESEI Projeleri

Avrupa Birliği'ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri Projesi (Support Activities to Strengthen the European Integration Process-SEI), Avrupa Birliği'ne katılım sürecini desteklemek amacıyla oluşturulan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı birinci bileşeni IPA-I (Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma-TAIB) altında yer alan bir finansman aracıdır.  Kamu kurum ve kuruluşlarının proje hazırlama ve müktesebat uyum çalışmalarına yönelik kısa dönemli teknik destek ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla oluşturulmuş olan SEI projesinin uygulama sorumluluğu, Avrupa Birliği Bakanlığındadır.

 

2011 yılı programlamasıyla birlikte yürürlüğe girmek üzere, Avrupa Komisyonu ve NIPAC (AB Bakanlığı), SEI mali aracı altında 3 milyon Avroya kadar IPA fonu kullanacak türde tam ölçekli kurumsal yapılanma projelerine imkân sağlamak suretiyle SEI'nin kapsamını genişletme kararı almıştır (Enhanced SEI-ESEI).

 

Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmiş olan ve süreci devam eden SEI/ESEI Projeleri Tablo 6'da gösterilmektedir.

 

Tablo 6: Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmiş olan ve süreci devam eden SEI/ESEI Projeleri

 

Projenin AdıToplam Bütçe (€)AB Katkısı (€)Türkiye Katkısı(€)Durumu
Türk Balıkçılık Sisteminde Stok Değerlendirmenin Başlatılması adlı projenin ToR'unun hazırlanması projesi68.86661.9806.886Tamamlandı
AB mevzuatı esasında Tarım-Gıda İşletmelerinin Sınıflandırılmasının Desteklenmesi180.446162.40218.044Tamamlandı
IPARD'ın Akreditasyonu sürecinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na Teknik Destek176.030158.42717.603Tamamlandı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İzleme ve Veri Toplama Sistemi için Tedarik İhale Teklif Dosyası ve Teknik Şartname Hazırlanmasına Teknik Destek128.213115.39212.821Tamamlandı
IPARD Programı için Yayım/Danışma Hizmetlerinin Kurumsal Analizi için Teknik Destek109.60998.64910.960Tamamlandı
IPARD Leader Tedbirinin Uygulanmasına Destek250.000250.0000Tamamlandı
IPARD Programının Değerlendirilmesi için Değerlendirme Stratejisinin Hazırlanmasına Desteği115.100103.50311.510Tamamlandı
IPARD'ın akreditasyonu ile ilgili olarak Türkiye'nin Ulusal Yetkilendirme Otoritesi ve Yetkili Akreditasyon Görevlisi adına Uygunluk Denetimi Sağlamak (akreditasyon öncesi gözden geçirme)255.467,27229.921,2725.546Tamamlandı
Proje Analizine Yönelik Ayrıntılı Eğitim150.407135.36715.040Tamamlandı
IPARD Kapsamında Yayım/Danışmanlık Hizmetlerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi250.000250.0000Tamamlandı
LEADER tedbiri için Yönetim Otoritesinin Kurumsal Kapasitesinin İyileştirilmesi155.000139.50015.500Başvuru Aşamasında
IPARD için Sektör analizleri300.000300.0000Uygulamada
Bitki Sağlığı Sınır Kontrol Noktalarının Oluşturulmasının Geliştirilmesi için Teknik Değerlendirme106.62095.95810.662Tamamlandı
Türkiye'de Risk Değerlendirme Sistemi İhtiyacı187.000168.30018.700Tamamlandı
Türkiye Cumhuriyetinde AB Hayvansal yan ürünler mevzuatının uygulanması için strateji geliştirilmesi250.000250.0000Tamamlandı
Veteriner Strateji Dokümanının Hazırlanması Projesi2.400.0002.160.000240.000Uygulamada
Su Ürünleri Üretici Örgütlenmesi Kurumsal Kapasite Geliştirme1.000.000950.00050.000Tamamlandı
Üretimden bağımsız tarımsal destek için etki analizi yapılması için kapasite desteği1.542.0001.387.800154.200Başvuru Aşamasında
FADN Sisteminin Geliştirilmesi ve Güvenilir İstatistikler Üretilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kapasitesinin Geliştirilmesi3.000.0002.700.000300.000Başvuru Aşamasında
Nitrat kirliliği izleme ağının ve CoGAP Uygulamasının genişletilmesi için GTHB'nın faaliyetlerinin geliştirilmesi300.000300.0000Tamamlandı
Agricultural Implications for Ecosystem Based Adaptation (EBA) to Climate Change in Steppe Ecosystems2.610.000290.0002.900.000Başvuru aşamasında

 

Usulsüzlük Bildirimi

​IPA II dönemi kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörü- Kurumsal Kapasite Oluşturma Alt Sektöründeki proje/aktivitelere ilişkin tespit ettiğiniz usulsüzlükleri abprojeleri@tarim.gov.tr e-posta adresi aracılığıyla bildirebilirsiniz. 

Bildiriminizi destekleyici bilgi ve belge​leri, gönderdiğiniz e-postanın ekinde sunmanız önem arz etmektedir.

Tarafımıza iletilen bildirimler değerlendirilirken söz konusu bilgi ve belgeler dikkate alınacaktır.

 

''