Kurumsal Kapasite Geliştirme Alt Sektörü

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörünün lider kuruluşudur. Lider kuruluş olarak GTHB, politika geliştirilmesi ve sektörün tüm alanlarında mevzuat hazırlayarak söz konusu mevzuatın uygulanmasından sorumludur.

Tarım ve Kırsal Kalkınma sektöründe "Kırsal Kalkınma" ve " Kurumsal Kapasite Oluşturma" şeklinde iki alt-sektör mevcuttur. Söz konusu iki alt-sektör için IPA II döneminde 912,2 Milyon Avro fon ayrılmış olup bu fonun 111,2 Milyon Avrosu Kurumsal Kapasite Oluşturma alt sektörü için tahsis edilmiştir.

Kurumsal Kapasite Oluşturma alt-sektöründen sorumlu olan birim AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü- AB Uyum Daire Başkanlığıdır. AB Uyum Daire Başkanlığı, AB ile ilişkilerin yürütülmesi ve AB'ye uyum yolunda ilgili Bakanlık birimleri ile koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda, 2014 Yılı Programlaması için tahsis edilen AB fonların kullanılması için lider kuruluşlar tarafından özellikle programlama, izleme ve değerlendirme faaliyetleri açısından Avrupa Komisyonundan yetki devri alınması gerekmiş ve bu süreçte Genel Müdürlüğümüz bünyesinde IPA Birimi oluşturulmuş ve yetki devri belgeleri hazırlanarak Komisyon'a iletilmiştir. Sonrasında, 1 Eylül 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu – Komşuluk Politikaları ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından Genel Müdürlüğümüz AB Uyum Daire Başkanlığına ve diğer Bakanlıkların ilgili birimlerine denetim ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Denetim ziyaretlerini müteakiben "2014 yılı Finansman Anlaşması" 19 Kasım 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından imzalanmıştır. Bahse konu anlaşmaya ilişkin 19 Aralık 2015 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında İmzalanan Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programı'na Ait Ekli Finansman Anlaşması ile İlişik Notaların Onaylanması Hakkında Karar" yayınlanmıştır. 2014 yılı Yıllık Eylem Programına İlişkin Finansman Anlaşması 21 Aralık 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş ve yetki devri süreci tamamlanmıştır.

Söz konusu süreci müteakip 24 Mart 2016 tarihli ve 320 sayılı Bakan Oluru ile AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü- AB Uyum Daire Başkanlığı programlama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinden sorumlu IPA Birimi olarak görevlendirilmiştir. IPA Birimi, Programlama Kısmı ve İzleme Kısmı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. ​

Yetki devri süreci tamamlandıktan sonra Uygulama Otoritesi dâhilinde bulunan kurumlar arasında görev ve sorumlulukların dağılımını belirlemek amacıyla IPA Birimi NAO, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve faydalanıcı Genel Müdürlüklerle anlaşmalar imzalamıştır.

Programlama çalışmaları kapsamında, 2014, 2015 ve 2016 Eylem Belgeleri IPA Birimi tarafından faydalanıcı Genel Müdürlükler ile işbirliği içinde hazırlanmıştır. Ayrıca, Bakanlığımız İç Denetim Birimi denetçileri tarafından Ekim 2016 tarihinde IPA Birimi'ne bir denetim gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak, Eylül 2016 tarihinde bütçe yetki devri kapsamında hazırlanan prosedürler güncellenmiş ve NAO'ya iletilmiştir.

İzleme ve değerlendirme çalışmaları henüz başlamamış olup 11 Ekim 2016 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Sektörel İzleme Komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir. ​


''