Kurumumuz Bilgileri

Görevlerimiz

Görevlerimiz

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT  VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 639
Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223
Yayımlandığı R.G. Tarihi : 8/6/2011, No : 27958 Mük.
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50
 
 
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE 10- (1) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Denizlerde ve iç sularda sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılığının esaslarını belirlemek ve bunları teşvik etmek.
b) Balıkçı barınakları ve balıkçılık altyapı tesisleri kurulması, işletilmesi ve denetlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek ve denetimini yapmak.
c) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirlemek ve bu alanları zararlardan koruyacak tedbirleri almak.
ç) İthal ve ihraç edilecek balıkçılık ve su ürünleri ile girdilerine ilişkin esasları belirlemek.
d) Balıkçılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, kontrol ve denetimleri yapmak ve yaptırmak.
e) Balıkçılık ve su ürünleri üretiminin ve verimliliğin arttırılması için gerekli girdilerin tedarikine ilişkin tedbirleri almak.
f) Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun istihsal sahalarına ilişkin esasları belirlemek, istihsal vasıtalarının asgari vasıf ve şartlarını, kiralanma ve kullanılma esaslarını belirlemek.
g) Balıkçılık ve su ürünleri üretim, geliştirme ve araştırma projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak.
ğ) Balıkçılık ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemi oluşturmak.
h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Teşkilat Şeması

Genel Teşkilat Şeması İçin Tıklayınız...

Üst Yönetim Teşkilat Şeması için Tıklayınız...​​​

Misyon - Vizyon

BAKANLIĞIMIZIN MİSYON VE VİZYONU

MİSYON

-Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan, güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği gerçekleştirmek,

-Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak,

-Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla politika belirlemek ve uygulamak.

VİZYON

Gıda ve tarım alanında;

-Üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak,

-Türkiye'yi bölgesinde lider, Dünyada küresel aktör haline getirmek.

 

​GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN MİSYON VE VİZYONU

MİSYONUMUZ

Su ürünleri ve yaşam alanlarını korumak,

-Koruma ve kullanma dengesini gözeterek işletmek,

-Etkin bir denetim sistemi oluşturarak sürdürülebilirliği

sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

-Su ürünlerinde arz güvenliğini sağlamak,

-Balıkçının gelir ve refahını arttırmak,

-Sorumluluk bilinciyle sektöre yön veren yetkin bir kurum olmak.​


Hizmet Standartlarımız

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTALARI

 

Hizmetin Adı Gerekli Dokümanlar

İlgili Mevzuat

 

Hizmetin Tamamlanma Süresi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ön izin verilmesiİl Müdürlüğüne müracaat dilekçesi ekinde; 1-) Tesisin kurulacağı yerin işaretlendiği 1/25.000 ölçekli harita, 2-) Su tahlil sonuç raporu, 3-) Kroki ve müteşebbis tarafından temin edilmesi gereken diğer belgelerle birlikte (Karada kurulacak tesisler için, tesislerin, kurulacağı alanın mülkiyet durumunu açıklayıcı belge; Şahıs malı ise tapu veya zilyetlik belgesi, Şahıstan kiralanacaksa, projenin ekonomik ömrü kadar noterden tasdikli kira kontratı, Orman sahası ise Orman Bakanlığından ön izin belgesi, Denizlerde ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak tesisler için, tesisin kurulacağı alan ile ilgili olarak, Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı'ndan uygun görüş yazısı), 4-) Su ürünleri yetiştiriciliği ön etüt raporu  5-) İl Müdürlüğü uygun görüşünü de belirterek, Bakanlık merkez teşkilatından ön izin talebinde bulunur.Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği 29.06.2004 Tarih ve 25507 Sayılı Resmi Gazete21 Gün
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Proje Onayı1-) Proje hazırlanırken, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından belirlenen proje hazırlama talimatı ve dispozisyonu esas alınır.  2-) Proje hazırlamaya yetkili gerçek ve tüzel kişiler tarafından hazırlanan uygulama projesinin keşifmetraj cetvelleri, ait olduğu yılın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarıyla, bu fiyatlar açıklanmamış ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıklayacağı artırım oranı dikkate alınarak hesaplanır.  3-) Proje beş nüsha olarak, onaylanmak üzere İl Müdürlüğüne teslim edilir.  4-) Müteşebbisler, her bir proje nüshasına, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen, proje konusu ile ilgili şartnamenin noter onaylı bir suretini eklemek zorundadırlar. 5-) Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri projelerinin onayında ""Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine uygunluk şartı aranır ve bu şartın sağlandığına dair belge projeye eklenir."Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği 29.06.2004 Tarih ve 25507 Sayılı Resmi Gazete21 Gün
Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi ve Su Ürünleri Kuluçkahane Yetiştiricilik Belgesi verilmesi

1-) Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri, su ve/veya alan kiralama işlemlerini tamamlayıp üretime geçtikten sonraki bir ay içerisinde, ""Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi"" almak için il müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. 2-) İl müdürlükleri, tesis sahibinin müracaatından sonraki on beş gün içinde gerekli incelemeleri yaparak, Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak denetim raporunu düzenleyip, Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesini ve Su Ürünleri Kuluçkahane Yetiştiricilik Belgesini onaylanmak üzere denetim raporu ile birlikte Bakanlığa gönderilir."

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği 29.06.2004 Tarih ve 25507 Sayılı Resmi Gazete21 Gün
Su Ürünleri Üretiminin ihtiyacı olan yavru ve yumurtanın ithal edilmesi1-) Dilekçe, 2-) Ticaret sicil gazetesi, 3-) Taahhütname, 4-) Şirket imza sirküleri, 5-) Kontrol belgesi, 6-) Fatura, 7-) Menşei belgesi,  8-) Sağlık sertifikası,  9-) Yetiştiricilik belgesi, ihtiyaç belgeleri İl Müdürlükleri tarafından Bakanlık Merkez Teşkilatına gönderilir.  10-) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden sağlık yönünden sakınca olup olmayacağına dair görüş alındıktan sonra, 11-) Kontrol belgeleri, ilgili Veteriner Sınır Kontrol Noktası gümrük Müdürlüklerine, uygunluk yazısı gönderilir."Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği 29.06.2004 Tarih ve 25507 Sayılı Resmi Gazete21 Gün
Araştırma İzinleriSu ürünleri araştırma izinleri başvuru bilgileri kontrol formunun eksiksiz bir şekilde doldurularak başvuru dilekçesiyle birlikte, Bakanlığa başvurulur.1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu Su Ürünleri Yönetmeliği5 Gün
Başka Ülke Karasularında Su Ürünleri Avcılığı1-) Avcılık yapacakları ülkedeki muhatapları ile yaptıkları ikili anlaşmanın orijinali ve noter tasdikli yeminli tercümana yaptırılmış Türkçe tercümesi 2-) İstihsalde kullanılacak balıkçı gemilerine ait ruhsat tezkeresinin fotokopisi 3-) Avlandıkları ürünleri çıkaracakları gümrük bulunan liman dilekçesiyle birlikte Bakanlığa başvurulur.1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Su Ürünleri Yönetmeliği Su Ürünleri Tebliği5 Gün

​ 

Personel İletişim Rehberi

​Personel İletişim Rehberine Ulaşmak için TIKLAYINIZ...

''