Daire Başkanlıklarımız

Avcılık ve Kontrol Daire Başkanlığı

 Avcılık ve Kontrol Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Amatör ve ticari avcılıkla ilgili düzenlemeler yapmak,

b) Sürdürülebilir avcılığın teşvikine ilişkin çalışmalarda bulunmak,

c) Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğine ilişkin kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulunmak,

ç) Deniz ve içsularda avcılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinin kontrol ve denetiminde kullanmak üzere koruma-kontrol gemileri kiralamak satın almak ve işletmek,

d) Av kotaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

e) Ürün veya avcılık yöntemini dikkate alarak karaya çıkış yerlerini tespit etmek,

f) Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik tedbirler almak,

g) Avcılıkta kullanılan av araç gereçlerinin kurallara uygun kullanılmasına yönelik kontrol ve denetimler yapmak,

ğ) Yasak vasıta, zaman ve usullerle yapılacak araştırmalar için izin vermek,

h) Kontrol ve denetimler konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

ı) Genel Müdürlükçe yapılması zorunlu görevler dışındaki bazı görevleri, kendi denetimi ve gözetiminde olmak üzere, ilgili meslek ve sivil toplum kuruluşları ile belirlenen esaslar dâhilinde yürütmek,

i) Avcılık ürünlerinin kaydı ve ilk satışına kadarki naklinde kullanılacak belgelere ilişkin esasları belirlemek,

j) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak,​
Yetiştiricilik Daire Başkanlığı

Yetiştiricilik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Yetiştiriciliğe uygun su ürünleri istihsal sahalarını belirlemek, bu yerlerin sınır tespitlerini yapmak veya yaptırmak,

b) Su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarına ilişkin esasları belirlemek, gerçek ve tüzel kişilere ait projeleri onaylamak,

c) Çevre dostu üretim modellerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak,

ç) Su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinin çevresel etkilerini izlemek, gerekli tedbirleri almak,

d) Görev alanı ile ilgili yetiştirici birlikleri ve ilgili sektörlerle ortak projeler hazırlamak,

e) Su ürünleri yetiştiricilik alanlarının kiralanması ile ilgili işlemleri yürütmek, kaynakların sürdürülebilirliğini temin için projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak,

f) Su ürünleri yetiştiriciliği teşvik ve destekleriyle ilgili teklif geliştirmek ve uygulamalara katkıda bulunmak,

g) Alternatif türlerin yetiştiriciliğini geliştirmek ve yaygınlaştırmak,

ğ) Yetiştiricilikte kullanılmak üzere içsu ve deniz balıklarının yumurta, yavru ve damızlık vasıflarını ve ithal şartlarını belirlemek,

h) Yetiştiricilik ürünlerini belgelendirilmek ve bunlara ilişkin kayıt ve takip sistemini oluşturmak,

ı) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanlığı

Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması, stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla balıkçı filosunun yönetimine ilişkin çalışmalarda bulunmak ve planlar hazırlamak,

b) Su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi, sürdürülebilir kullanılması ve iyileştirilmesiyle ilgili plan ve projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamaya koymak,

c) Su ürünleri istihsalinde bulunacak gemi ve kişiler için verilecek ruhsat ve izinler ile ilgili hususları düzenlemek ve yürütmek,

ç) Hassas ekosistemlerin, biyolojik çeşitliliğin, su ürünlerinin ve yaşam alanlarının korunması amacıyla deniz rezerv alanları, balıkçılık koruma alanlarına yönelik çalışmalar yapmak,

d) Su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinin ekosisteme yönelik etkisini izlemek ve değerlendirmek.

e) Su ürünleri kaynak verimliliğinin artırılması amacıyla yapay resif uygulamalarına ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak,

f) Su ürünleri istihsal alanlarının kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

g) Su ürünleri kaynaklarının verimliliğini artırmak amacıyla balıklandırma faaliyetlerini yürütmek,

ğ) Sulak alanların korunmasına ilişkin olarak yapılan çalışmalarda ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak,

h) Su kaynaklarında, su kalite kriterlerinin denetlenmesi ve izlenmesi,

ı) Su ürünleri istihsal alanlarında doldurma, kurutma, şeklini değiştirme, kum, çakıl alma gibi yapılacak faaliyetleri değerlendirmek ve denetlemek,

i) Balıkçılık altyapı ihtiyaçlarını belirlemek, geliştirilmesine, işletilmesine ve kontrolüne yönelik çalışmalar yapmak,

j) Balıkçılık idari binalarının kurulumu, işletilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek,

k) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı

İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve işletmek,

b) Su ürünleri konusunda her türlü istatistikî verileri toplamak, değerlendirmek ve veri tabanı oluşturmak,

c) Bakanlık içi ve dışı birimlerle, veri paylaşımı ve bilgi değişimi konusunda işbirliği yapmak,

ç) Balıkçı gemilerinin faaliyetlerini izlemeye yönelik uzaktan algılama sistemlerini kurmak ve işletmek, d) Su ürünleri desteklemelerine ilişkin istatistiki çalışmalarda bulunmak,

e) Su ürünlerine ilişkin sosyo-ekonomik durum tespiti yapmak ve değerlendirmede bulunmak,

f) Su ürünleri konusunda toplanan verilerle ilgili istatistiki değerlendirmeler yapmak ve raporlamak,

g) Nesli tehlikede olan türlerin ticareti ile ilgili işlemleri yürütmek,

ğ) İthal ve ihraç edilecek balıkçılık ve su ürünleri ile girdilerine ilişkin esasları belirlemek,

h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak,

İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Proje ve program uygulamaları ile Genel Müdürlüğün görev alanına giren diğer konularda Bakanlık içi ve dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

b) Genel Müdürlüğün yürüttüğü projelere ait bütçe teklifini, kalkınma plan ve program esaslarına göre hazırlamak, projelere ilişkin yatırım programını yapmak, izlemek ve değerlendirmek,

c) İç ve dış kaynaklı projelerin belirli dönemlerde fiziki ve nakdi performanslarını izlemek, gelişmelere ilişkin raporları ilgili birimlere göndermek,

ç) Bütçe, proje ve programlarla ilgili konularda daireler arası koordinasyonu sağlamak ve ilgili birime iletmek,

d) Genel Müdürlüğün iç kontrol ile ilgili çalışmalarını yürütmek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

e) Genel Müdürlük bütçesi ile ilgili tenkis, ödenek gönderme, ödeme emri işlemlerini yapmak ve yıllık kesin hesap kanun tasarısına ilişkin bilgileri hazırlamak ve ilgili birime iletmek,

f) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Kamuoyuna açıklanacak raporları periyodik olarak hazırlamak ve ilgili birime iletmek,

g) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki mevzuat tekliflerini hazırlamak, tasarılar hakkında görüş oluşturulmasını sağlamak, diğer kurumlardan gelen kanun, yönetmelik v.b yasal düzenlemelerle ilgili Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,

ğ) Genel Müdürlükçe yürütülen projelerde görevli elemanların yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi konularında Bakanlığın ilgili birimleri ile işbirliği yapmak,

h) Yurt dışına gönderilecek ve yurt dışından gelecek heyet ve kişilerle ilgili çalışmalarda koordinasyonu sağlamak,

ı) Genel Müdürlük görev alanına giren konularda ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, uluslararası ikili ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde görüş oluşturulmasını sağlamak, anlaşmalarda öngörülen hususların gerçekleştirilmesine Bakanlığın ilgili birimi ile işbirliği içerisinde yardımcı olmak,

i) Genel Müdürlüğün yıllık yayın program taslağını hazırlamak, yayınlanmasına karar verilen eserlerin, yayın komitesince incelenerek bastırılmasını sağlamak,

j) Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak Genel Müdürlüğün yıllık hizmetiçi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

k) Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelen yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevaplandırılmasında koordinasyonu sağlamak,

l) Genel Müdürlük personelinin; izin, terfi, atama, yer değiştirme, emeklilik, sağlık hizmetleri, maaş, yevmiye, yan ödeme, fazla mesai, özel hizmet tazminatı, geçici ve sürekli görev yolluklarıyla ilgili işlemleri yapmak, takip etmek ve ilgililere duyurmak, gerektiğinde bu konularda Personel Genel Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak, koordinasyonu sağlamak,

m) Genel Müdürlüğün taşınır mal işlemlerini yürütmek,

n) Genel Müdürlük binasına ait temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetleri ile Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini bakımından Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,

o) Genel Müdürlüğe ait evrak, arşiv ve daktilo hizmetlerini yürütmek,

ö) Genel Müdürlük emrindeki hizmet taşıtlarının ihtiyaca göre tahsis ve kullanımını sağlamak, kontrolünü yapmak,

p) Genel Müdürlük sivil savunma hizmetlerinin ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülmesini koordine etmek,

r) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

''