TTSM Etik Kuralları

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

TOHUMLUK  TESCİL VE  SERTİFİKASYON  MERKEZ  MÜDÜRLÜĞÜ

" ETİK DAVRANIŞ KURALLARI "​

​ 
 1 Hak ve hukuka uyum esastır.
 2 Ayrımcılık (cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep vb.) yapılmaz. 
 3 Özel hayata ve kişisel tercihlere saygı duyulur. 
 4 Faaliyetlerde devamlılık ve güncellik gözetilir. 
 5 İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır.
 6 Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı, açık ve yazılıdır.
 7 Hesap verebilirlik, hesap sorabilirliğin ön koşuludur.
 8 Kamu malları ve kaynakları amaç dışı kullanılamaz.


YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

 9 Kurumsal kültürün geliştirilmesi konusunda örnek olur.
10 Tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar.
11 Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.
12 Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.
13 Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir.
14 Görev ve yetkiler  şahsi menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaz.
15 Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur.
16 Başarılı çalışmalar takdir edilir.
17 Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.
18 Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır.
19 Meslek taassuplarına zemin hazırlanmaz ve meslek taassubu yapılmaz.

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

20 Personel kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirir.
21 Mesai kavramına azami özen gösterilir.
22 Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır.
23 Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir. 
24 Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır. 
25 Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır. 
26 Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinler.
27 Çalışanlar gerektiğinde en üst kademeye ulaşabilir. 
28 Çalışanlara önyargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı verilir.
29 Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.
30 Çalışanların eşit şartlarda kişisel / mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır. 
31 Kariyer gelişiminde, görevlendirmelerde ve terfilerde, liyakat  ile  fırsat eşitliğine  uyum esastır.
32 Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
33 Çalışanların performansı ödüllendirilir.
34 Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar.
35 Personele kurum için değerli ve önemli olduğu hissettirilir.
36 Personel sunulan imkanlardan adil bir şekilde yararlandırılır. 
37 Personelin sağlığının fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi sağlanır. 
38 Çalışanlara yönelik sosyal etkinliklere önem verilir.
39
Çalışanlar yetkisini aşarak gerçek dışı ve kurumu bağlayıcı beyanlarda bulunamaz. 
40 Çalışanlar gizlilik arz eden bilgileri kurum dışına aktaramaz. 
''