Görev ve Yetkiler

Görev ve Yetkiler

Kuruluş, 5553 sayılı Tohumluk Kanunu ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun, bağlı yönetmelikler, tebliğ ve talimatlar çerçevesinde görev yapmaktadır. Bu görevler;

a-    Üretimde olan çeşitlere ait tohumlukların, kontrol ve sertifikasyonuna ilişkin işlemleri yürütmek, bu amaçla tarla kontrollerini ve laboratuvar muayenelerini yapmak, yurtiçi sertifikaları düzenlemek,

b-    Bitki çeşitlerinin kayıt ve koruma altına alınması ile ilgili işlemleri yürütmek ve arşivlemek,

c-    Teknik talimatları, teknik soru anketlerini ve çeşit özellik belgelerini hazırlamak ve güncellemek,

ç.   Kayıt altına alınan çeşitlere ait özellik belgeleri, tescil raporları, protokolleri, resim

      ve slaytları arşivlemek, standart numuneleri muhafaza etmek,

d-    Ülkemizin üye olduğu uluslararası organizasyonların teknik çalışmalarına katılmak,

e-    Görev alanları ile ilgili diğer ülke kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek,

f-     Çeşit tescil, kontrol ve sertifikasyon ve çeşit koruma ile ilgili ücretleri her yıl belirleyerek ilgili birimlere sunmak.

g-    Genel Müdürlük tarafından belirlenen türlerde son kontrolleri yapmak ve raporları hazırlayarak ilgili yerlere sunmak,

ğ-   Tohumluk etiketleri ile uluslararası tohumluk sertifikalarını düzenlemek,

h-    Sertifikasyon kuruluşlarının kalite kontrol standartlarını belirlemek ve uygulamaları denetlemek,

i-    Bakanlık politikaları doğrultusunda görev alanı ile ilgili olarak Bakanlık personeli, üretici, tüketici ve özel sektör bazında uygulamalı eğitim ve yayım çalışmaları yapmak,

j-      Sertifikasyon kuruluşlarının hakem testlerinin yapılmasını sağlamak,

k-    Şahit ve post kontrol numunelerini yasal süre içerisinde saklamak,

l-      Yıllık genel bütçe ve döner sermaye bütçe tekliflerini hazırlayıp onaya sunmak,

m-  Biyoteknolojik yöntemler ile çeşit safiyeti ve karakterizasyonu ile ilgili çalışmalar yapmak,

n-    Görev alanları ile ilgili Araştırma Master Planı ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından belirlenen Araştırma Yönetimi Prosedürlerine uygun olarak araştırmalar planlamak, yapmak ve yaptırmak,

o-    Denetim amaçlı numunelerin analizlerini yapmak,

p-     Kurumun çalışmaları ile ilgili raporları oluşturmak ve Genel Müdürlüğe sunmak,

q-    Tescil ve sertifikasyon sistemi ile ilgili ülke çapında yürütülen faaliyetler ile ilgili raporlar oluşturmak ve Genel Müdürlüğe sunmak,

r-     Genel Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yerine getirmektir.

 ​

''