Belgelendirme Birimi

​        Belgelendirme ve Yazım Birimi; Tüm üst birimlerin değerlendirmelerini yapıp, laboratuvar kontrol kartı veya TVYS (Tohum Veri Yönetim Sistemi)'ye veri girişlerini yaptığı çalışma numunelerinin, Çimlendirme Birimi yetkilisi tarafından  Numune Gönderme Protokolü, Tarla Kontrol Raporu, Tohumluk Beyannameleri ve varsa diğer evrakların kendilerine teslimi sonrasında numuneye ait resmi belgeyi 3 nüsha halinde düzenler ve çıktılarını alarak imzaya gönderir.

       İmzalanan belgeleri ve analiz faturasını tasnif ederek ilgili kurum ve özel veya tüzel kişilere bir üst yazı ile gönderilmesini sağlar.  

 

 

''