2018 Yılı İç Denetim Programı

Başkanlığımızın ​2018 Yılı İç Denetim Programı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64 üncü maddesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 36 ve 40 ıncı maddeleri ve Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 5 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Programın hazırlanmasında Kamu İç Denetim Rehberinde belirlenen esas ve usuller de dikkate alınmıştır.

2018 yılı İç Denetim Programı Müsteşarlık Makamının 29.12.2018 tarihli Olurlarıyla yürürlüğe girmiştir

Söz konusu programa ekteki dosyadan da ulaşabilirsiniz.


''