Bitki Koruma Makinaları

Bitki Koruma Makinalarının Ruhsatlandırılması (İmal)

Ruhsat Başvurusunda İstenilen Belgeler

İmal Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Ruhsatnamesi başvurusunda aşağıda belirtilen belgeler istenir.

Alet ve makinenin teknik özelliklerini belirten, Ek-1'de yer alan spesifikasyon (2 adet),

Alet ve makinenin; cins, marka, model, tip bilgileri, detay ve perspektif resimleri ile parça listesinin içinde yer aldığı tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin kullanma ve bakım kılavuzu (2 adet),

Firmanın faaliyet alanları arasında zirai mücadele alet ve makineleri imalatının bulunduğunu gösteren;  Ticaret Sicil Gazetesi veya İlgili Oda Kayıt Belgesi ya da kuruluş bilgilerinin içinde yer aldığı herhangi bir resmi belgenin aslı veya onaylı sureti,

İmal İzin Belgesinin onaylı sureti,

Alet ve makinenin, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda belirtilen süreden az olmamak üzere garanti edildiğini bildirir, şekli Bakanlıkça belirlenen taahhütname,

Bakanlıkça onaya esas, içinde bulunulan yıl için miktarı tespit edilen imal ruhsat harcının yatırıldığını gösterir makbuzun aslı veya makbuzda ürünün ticari adı belirtilmişse onaylı sureti, (2015 yılı için : 1300 TL, Süre Uzatımı  için: 650 TL Vergi Dairelerine, Vergi Kodu 9069 Diğer Harçlar Kalemine ödenir).

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Döner Sermayeye ayrıca ithal ruhsat harcının yatırıldığını gösterir kurum onaylı makbuzun aslı ya da fotokopisi. (2015 Yılı için : 2600TL ödenir. Süre Uzatımı  için: 1040 TL ödenir.)

Marka tescili olması durumunda, Marka Tescil Belgesinin aslı veya onaylı sureti (2 adet),

Fason imalat yapılması durumunda; imalatı yaptıracak firma tarafından verilecek bu fıkranın (a), (b), (c), (d), (e) ve (f)  bentlerinde belirtilen belgeler ile imalatçıya ait (ç) bendinde belirtilen belge ve taraflar arasında yapılmış fason iş sözleşmesi.

Notlar: 1) Her bir alet makine ruhsat başvurusu için ayrı bir dosya hazırlanmalıdır.

           2) Onaylar noterden yapılmasına gerek olmayıp, belgeyi veren kurum ve firma nezdinde yapılabilir.

İLK RUHSAT İŞLEMİNDE İŞ AKIŞI​

 • Dilekçeye yukarda belirtilen belgeler eklenerek; Genel Müdürlüğümüze elden veya posta aracılığıyla müracaat edilir.
 • Bakanlık, müracaatın inceler ve değerlendirir. Değerlendirme sonucu; olumsuz olması halinde, başvuruyu reddeder. Olumlu ise, test ve deneylerin yapılması için konuyu; Deney kuruluşuna sevk eder. Firma numuneyi deney kuruluşuna teslim eder.
 • Deney kuruluşu, deney sonucunda düzenlemiş olduğu raporu Bakanlığa gönderir.
 • Bakanlıkça yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu olumlu olması halinde,  ruhsatname düzenlenir.

  RUHSAT SÜRE UZATIMLARINDA İŞ AKIŞI:

  Süre uzatımına konu dilekçeye;
  - Ruhsatname aslı,
  - Taahhütname,
  - Harç ücretinin yarısının ödendiğini gösterir alındı belgesi

  İl Müdürlüğü test ve deneyleri yapılacak alet-makineyi işletme veya bayiden rast gele seçerek mühürleyip deney kuruluşuna gönderilmek üzere firmasına teslim eder, birinci maddede belirtilen belgeleri Bakanlığa gönderir, deney için deney kuruluşuna yazı yazar.
  Firma, numuneyi deney kuruluşuna teslim eder.
  Deney kuruluşu, deney sonucunda düzenlemiş olduğu raporu Bakanlığa gönderir.
  Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunun olumlu olması halinde ruhsatname süresi uzatılır.

   

Ruhsatlı Bitki Koruma Makineleri Listesi

Bitki Koruma Makinalarının Ruhsatlandırılması (ithal)

Ruhsat Başvurusunda İstenilen Belgeler​

 • Alet ve makinenin teknik özelliklerini belirten, Ek-2'de yer alan spesifikasyon (2 adet),
 • Alet ve makinenin; cins, marka, model, tip bilgileri, detay ve perspektif resimleri ile parça listesinin içinde yer aldığı tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kullanma ve bakım kılavuzu ile var ise, üretiminin yapıldığı ülkedeki yetkili deney kuruluşunca düzenlenmiş deney raporu ve onaylı Türkçe tercümesi (2 adet),
 • Firmanın faaliyet alanları arasında zirai mücadele alet ve makineleri ile ilgili; imalat, ithalat, satış gibi hususların herhangi birinin bulunduğunu gösteren,  Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili Oda Kayıt Belgesi ya da kuruluş bilgilerinin içinde yer aldığı herhangi bir resmi belgenin aslı veya onaylı sureti,
  Ruhsat talebinde bulunulan ürünün Türkiyede ruhsatlandırılması ve satışı ile ilgili, ruhsatname geçerlilik süresini kapsayacak biçimde; 
 • İhracatçı firma tarafından, ithalatçı firma adına verilen şekli Bakanlıkça belirlenen yetki belgesinin orijinali ve tercümenin orijinalinden yapıldığını belirtir onaylı Türkçe tercümesi,
 • İhracatçının imalatçı olmaması durumunda, imalatçı tarafından ihracatçıya verilen yetki belgesinin orijinali ve onaylı Türkçe tercümesi,
 • Alet ve makinenin, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda belirtilen süreden az olmamak üzere garanti edildiğini bildirir, şekli Bakanlıkça belirlenen taahhütname,
 • Bakanlıkça onaya esas, içinde bulunulan yıl için miktarı tespit edilen ithal ruhsat harcının yatırıldığını gösterir makbuzun aslı veya makbuzda ürünün ticari adı belirtilmişse onaylı sureti. (2015 yılı için :2700 TL, Süre Uzatımı  için: 650 TL Vergi Dairelerine, Vergi Kodu 9069 Diğer Harçlar Kalemine ödenir).
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Döner Sermayeye ayrıca ithal ruhsat harcının yatırıldığını gösterir kurum onaylı makbuzun aslı ya da fotokopisi. (2015 Yılı için : 6000TL ödenir. Süre Uzatımı  için: 1040 TL ödenir.)
 • Marka tescili olması durumunda, Marka Tescil Belgesinin aslı veya onaylı sureti      (2 adet),
 • Ruhsat başvurusunda bulunulan ürüne ait, proforma fatura ile onaylı Türkçe tercümesi.

  Notlar: 1) Her bir alet makine ruhsat başvurusu için ayrı bir dosya hazırlanmalıdır.
  2) Onaylar noterden yapılmasına gerek olmayıp, belgeyi veren kurum ve firma nezdinde yapılabilir.
  3) Tercümeler yeminli tercümanca yapılmalı ve asıl belgeden yapıldığı mutlaka belirtilmelidir.

  İLK RUHSAT İŞLEMİNDE İŞ AKIŞI 
 • Dilekçeye yukarda belirtilen belgeler eklenerek; Genel Müdürlüğümüz adresine elden veya posta aracılığıyla müracaat edilir.
 • Bakanlık, müracaatın inceler ve değerlendirir. Değerlendirme sonucu; olumsuz olması halinde, başvuruyu reddeder. Olumlu ise, test ve deneylerin yapılması için konuyu;
 • Deney kuruluşuna sevk eder. Numunenin gümrükten çekilmesi için firmasına talimat verir. Firma numuneyi deney kuruluşuna teslim eder.
 • Deney kuruluşu, deney sonucunda düzenlemiş olduğu raporu Bakanlığa gönderir.
 • Bakanlıkça yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu olumlu olması halinde,  ruhsatname düzenlenir.

  RUHSAT SÜRE UZATIMLARINDA İŞ AKIŞI:

  Süre uzatımına konu dilekçeye;
  - Ruhsatname aslı, 
  - Taahhütname,
  - Harç ücretinin yarısının ödendiğini gösterir alındı belgesi
  - Yetki Belgesi Orijinali ile Türkçe Tercümesi (İthal Ruhsat olması durumunda) belgeleri eklenerek Tarım İl Müdürlüklerine müracaat edilir.

  İl Müdürlüğü test ve deneyleri yapılacak alet-makineyi işletme veya bayiden rast gele seçerek mühürleyip deney kuruluşuna gönderilmek üzere firmasına teslim eder, birinci maddede belirtilen belgeleri Bakanlığa gönderir, deney için deney kuruluşuna yazı yazar.
  Firma, numuneyi deney kuruluşuna teslim eder.
  Deney kuruluşu, deney sonucunda düzenlemiş olduğu raporu Bakanlığa gönderir.
  Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunun olumlu olması halinde ruhsatname süresi uzatılır.

   

2015 Yılı Zirai Mücadele Alet ve Makinelerinin Maliye Bakanlığı Vergi Dairelerine Ödenecek Ruhsat Harçları

2015 YILI ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİNİN MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DAİRELERİNE ÖDENECEK RUHSAT HARÇLARI


RUHSAT2014 YILI ÜCRETİ2015 YILI ÜCRETİ

 

İmal Ruhsat

 

 

1.200 TL.

 

1.300 TL.

 

İthal Ruhsat

 

 

2.500 TL.

 

2.700 TL.

​ 

TEMDİT2014 YILI ÜCRETİ2015 YILI ÜCRETİ

 

İmal Ruhsat

 

 

600 TL.

 

650 TL.

 

İthal Ruhsat

 

 

1.250 TL.

 

1.350 TL.

 

 

 


Bitki Koruma Ürünleri ile Hammaddelerinin İthalat İzni ve E-Başvuru Kılavuzu

2014 Yılı Zirai Mücadele Alet ve Makinelerinin Maliye Bakanlığı Vergi Dairelerine Ödenecek Ruhsat Harçları

''