Tohumculuk Desteklemeleri

Sertifikalı Fide- Fidan Kullanım Desteği

SERTİFİKALI MEYVE/ASMA FİDANI/ÇİLEK FİDESİ İLE KAPAMA

BAHÇE TESİSİ DESTEKLEMELERİ

Dünya standartlarına uygun, dış pazarlarda söz sahibi olabileceğimiz ve iç tüketime kaliteli ürün sağlayarak daha sağlıklı beslenmeyi gerçekleştirmek amacıyla yurt içinde üretilip sertifikalı ve standart kademede belgelendirilen fidanları kullanarak kapama bahçe tesis eden çiftçiler dekar başına olmak üzere desteklenmektedir.

Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, aşağıda belirtilen belgelerle başvurması gerekmektedir.

a) Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi,

b) Başvuru dilekçesi 

c) Fidan/Fide kullanım desteklemesi talep formu

ç) Satış faturası,

d) Fidan/fide, Antepfıstığı çöğürü  veya aşı materyaline ait sertifika belgesinin bir örneği,

e) Bu Tebliğin 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine göre talep edilen bitki muayene raporu,

f) Bahçe kiralanmış ise kira sözleşme belgesinin bir örneği,

g) Fatura düzenleyen kişiye ait; Fidan/Fide Üretici Belgesi veya Tohumluk Bayii Belgesinin (Kamu kuruluşları hariç) bir örneği.


​Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanımı DesteklemesiAsgari Alan Toplamı (da)
​Bodur veya yarı bodur meyve fidanları ile bahçe tesisi​5
​Bodur veya yarı bodur olmayan diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi5​
​Antepfıstığı çöğürü ile bahçe tesisi
5​
Çilek, mavi yemiş, kuşburnu, kivi, kızılcık ve muz (açık alan) bahçe tesisi
3
​Muz bahçesi (örtü altı)
1​


Kapama bahçenin tek türde ve asgari alan toplamı yukarıdaki tabloda belirtilen alanlardan küçük olmayacak şekilde tesis edilmiş olması gerekmektedir.


Desteklemeden yararlanmaya hak kazanan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlara göre destekleme ödemesi yapılır.

DESTEKLEME ŞEKLİ

Standart

(TL/da.)

Sertifikalı

(TL/da.)

Bodur- yarı bodur meyve türleri ile bahçe tesisi100
400
Çilek fidesi desteği
---
400
Bağ ve nar hariç diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi100280

 

 


 

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ (2017)

Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma önceliklerine göre bitkisel üretim faaliyetinde, sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekar başına sertifikalı tohum kullanım desteği verilmektedir. 

Başvuruda istenecek Belgeler:

·    Başvuru Dilekçesi

·    Talep Formu (Ek-11)

·    Tohumluk Satış Faturası

.    Tohumluk Sertifikası Fotokopisi

·    Gerekli Durumda Tohumluk Analiz RaporuSERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEKLEMESİ BİRİM FİYATLAR

​Desteklenen Türler
​Birim Destek (TL/da)
Buğday, arpa
8,5
Tritikale, yulaf, çavdar

Çeltik, 

Nohut, kuru fasulye, mercimek, soya 
20
Susam, kanola, aspir
Patates80
​​Yonca, yerfıstığı
​15​
Korun​ga, fiğ, yem bezelyesi10

 

 

 

İş Akış Diyagramı:
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEKLEMESİ

Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için yurt içi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohumluk üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına kg başına destekleme verilmektedir.

Başvuruda istenecek belgeler

·    Tohumluk üretim bilgileri formu (Ek-16)

·    YTK ve bu kuruluşlar adına sözleşmeli olarak tohumluk yetiştirenlerin ÇKS belgesi

·    Onaylı sözleşmeli yetiştirici listesi ve tohumluk yetiştiricilerine ait arazi bilgilerinin içeren form (Ek-18)

·    Onaylı tohumluk sertifika sureti

·    Onaylı tohumluk beyanname sureti

·    YTK olduğunu gösterir belge

·    Tohumluk satış faturası

·    Fatura ve sertifika icmali (Ek-17)

·    Tarla kontrol raporu

·    Tohumluk üreticisi ile tohum yetiştiricisi arasında yapılan sözleşme protokolü


SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEKLEMESİ BİRİM FİYATLAR

Buğday

0,10 TL/kg

Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates

0,08 TL/kg

Çeltik

0,25 TL/kg

Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ, yem bezelyesi

0,50 TL/kg

Soya Fasulyesi

0,35 TL/kg

Kanola (kolza)

1,20 TL/kg

Susam

0,60 TL/kg

Yonca

1,50 TL/kg

Yer fıstığı

0,80 TL/kg​İş Akış Diyagramı

  

''