Çiftçi Eğitimi Çalışmaları

İşbirliği Protokolleri

​AMAÇ

1) Çiftçi kursları ve yayım faaliyetlerinde birliğin sağlanması,
2) Bürokratik işlemlerin azaltılması,
3) Hizmet tekrarı ve kaynak israfının önlenmesi,
4) Verimliliğin artırılması,
5) Yeni teknolojilerin ve tarımsal yeniliklerin çiftçilere benimsetilmesi için sivil toplum kuruluşları ve çiftçi örgütleri ile işbirliği yapılması,
6) Ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması ve işsizlik sorunun sosyal etkilerinin azaltılması,
7) Çiftçi kurslarının etkinliğini, verimliliğini ve kalitesini artırmak,
8) Hibe ve destek kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanımının sağlanması,
9) Çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinin zamanında, çiftçi ihtiyaçlarına uygun konularda, uygulamalı olarak, uygun yöntemleri kullanarak, yerinde, en uygun sürede yapılmasını sağlamak, amacıyla Başkanlığımızca eğitim ve yayım işbirliği protokolleri hazırlanmakta ve uygulamaya konulmaktadır.
 
HEDEFLER:

(1) Yaygın ve örgün eğitim veren özel ve resmi kurum ve kuruluşlar,
(2) Tarım alanında hizmet veren ulusal ve uluslararası özel ve resmi eğitim merkezleri,
(3) Kuruluş mevzuatı ve görevleri arasında tarımla ilgili eğitim, çiftçi eğitim, kurs, yayım vb. ifadeler bulunan ve tarımla ilgili imalat, üretim, işleme, yapım, pazarlama, ithalat, ihracat vb. faaliyetlerde bulunacaklarına ilişkin ifadeler bulunan ulusal ve uluslararası özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, 
(4) Tarım sektörüne hibe, destek, kredi veren ulusal ve uluslararası finans ve kredi kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak,

Bu çerçevede; bu kurum ve kuruluşların;
 
a) Eğitimle ilgili fiziki altyapılarından,
b) Öğretici ve öğretim elemanlarından, 
c) Tarımsal üretimi artırmak için tarımsal eğitime, ayni ve nakdi olarak verecekleri kredi, hibe ve desteklerden,
ç) Eğitim araç ve gereçleri ile eğitim materyallerinden,
d) Eğitim amaçlı tarımsal girdi ve üretim alanlarından, yararlanılması,
hedeflenmektedir.PROTOKOLLER

ÇİFTÇİ EĞİTİMİ VE YAYIM ÇALIŞMA GRUBU

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı İşbirliği Protokolü (10.07.2013)

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım Alanında İşbirliği Protokolü (02.03.2013)
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Arasında İşbirliği Protokolü (15.08.2012)
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği Arasında Tarımsal Yayım ve Eğitim İşbirliği Protokolü (14.05.2012)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sütaş A.Ş. Süt Sığırı Yetiştiricilerinin Eğitiminde İşbirliği Protokolü (10.12.2009)

Çiftçi Eğitim Kursları Öğretici Havuzunun Oluşturulması

Amaç ve hedefler

   

 •  Yetişmiş insan kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmak,
 •  

 •  Çiftçi kurslarının etkinliğini, verimliliğini ve kalitesini artırmak,
 •  

 •  Uzmanlaşmış teknik elemanların ödüllendirilmesini sağlamak, 
 •  

 •  Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
 •  

 •  Teknik elemanların gerek hizmet öncesi eğitimleri sırasında kazanmış oldukları bilgi ve deneyim ve gerekse de hizmetiçi eğitimlerde kazanmış oldukları bilgi, tecrübeye ve uzmanlığa göre çiftçi eğitim yayım faaliyetlerinde görevlendirilmelerini sağlamak,
 •  

 •  Çiftçi eğitim kurslarının, etkinliğini, verimliliğini ve kalitesini artırmak için eğiticilerin uzmanlaşmasını sağlamak, 
 •  

 •  Hizmetiçi eğitimlere katılmış, deneyim ve tecrübe sahibi teknik elemanlara ait bilgileri toplamak,
 •  

 •  Deneyimli, tecrübeli teknik elemanlar ve uzman araştırmacılar içerisinden gönüllü öğretici-eğitici ekipleri oluşturmak,
 •  

 •  Çiftçi kurslarında uzman öğretici, öğretici, usta öğretici olarak görev alan ve alacak personelin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, programlamak, uygulamak ve uygulatmak.
 •  

Bu kapsamda;

İl/İlçe Müdürlüklerinde görev yapan personeller içerisinden gönüllü olanlardan ve Başkanlığımızca belirlenen, mezuniyet veya ağırlıklı mezuniyet bölüm şartı, daha önce çiftçi kurslarında öğretici olarak görev almış olma şartı, öğretici olarak görev almak istediği çiftçi kursu ile ilgili konuda/konulardaki hizmetiçi eğitim kursuna/kurslarına katılmış olma şartı, Bakanlığımızca personele öğretici yetiştirmeye yönelik olarak düzenlenen hizmetiçi eğitim şartı ile çiftçi eğitim kursu ile aynı konudaki faaliyetlerde daha önce çalışmış olmaya veya çalışıyor olma şatlarını taşıyan personelden oluşan ve genel olarak aşağıda belirtilen tarımsal konularda düzenlenecek çiftçi kurslarında uzman öğretici, öğretici ve usta öğretici olarak görevlendirilecek personele ait “Çiftçi Eğitim Kursları Öğretici Havuzu ÇEKÖH)” oluşturulmuştur.

İllerde, ilçelerde, kasabalarda ve köylerde tarımsal konularda açılacak çiftçi eğitim kurslarında “Çiftçi Eğitim Kursları Öğretici Havuzu ÇEKÖH)” nda yer alan personel görevlendirilecektir.

Çiftçi Eğitim Kursları

Amaç ve görevler

(1)  Çiftçi kursları faaliyetlerini; Bakanlık stratejileri, politikaları ve kalkınma planları doğrultusunda, tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımını, tarımsal üretimin sürdürülebilir, ekonomik, verimli ve çevreye zarar vermeyecek bir şekilde yapılmasını, ülkemiz ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği, toprak, bitki ve su kaynaklarının korunmasını sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek için çiftçi ihtiyaçlarını dikkate alarak .;

 

a)  Çiftçi kursları eğitim programları hazırlamak, hazırlatmak, geliştirmek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,

b)  Kursların yapıldığı yerlerin eğitim araç ve gereçleri bakımından yeterli donanıma sahip olmasını, güncel eğitim materyalleri bakımından donanımlı olmalarını ve ayrıca uygulama alanlarının modern tarımın taşıması gerekli yapıya sahip olmasını sağlamak, 

c)  Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, üniversite, araştırma enstitüleri ve diğer ülkelerin uluslararası eğitim merkezleri ve araştırma enstitüleri ile işbirliği yapmak,

ç)  Ülkemiz çiftçilerinin ülke içerisinde birbirleri ile ve diğer ülkelerin çiftçileri ile rekabet edebilecek şekilde bilgi deneyim ve tecrübeye sahip olmalarını sağlamak,

d)  Çiftçilerin tarım içerikli bir konuda, konunun bütün yönleriyle eğitim almalarını sağlamak,

e)  Tarım sektöründe nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik eğitim çalışmaları yaptırmak,

f)  Sağlıklı beslenme, iyi bir üretici ve bilinçli bir tüketici olma niteliğini kazandırıcı eğitim çalışmaları yapmak,

g)  Çiftçilerin; tarımsal üretim teknolojileri ve yetiştiricilikle ilgili bilimsel bilgileri öğrenerek, tarımsal üretim alanındaki teknolojik araçları tekniğine uygun olarak kullanma alışkanlıkları kazandırmak,

ğ)  Çiftçi eğitimi amacıyla iç ve dış kaynaklı projeler hazırlamak, hazırlatmak ve uygulandığı illerdeki hizmetlerin plan ve programlar doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlamak,

h)  Çiftçilerin, fuar ve sergilere katılmalarını temin etmek, bu faaliyetleri yürütmek için gerekli kaynakların temini ve yerinde harcanmasını sağlamak,

i)  Çiftçi kurslarının tarımsal üretim alanında ve üreticilerin bulunduğu yerde düzenlemek, bürokrasiyi azaltmak, 

ı)  Kırsal alanda yaşayan gençlerin tarımsal üretime katılımını sağlamak için genç çiftçilerin eğitimine yönelik olarak çiftçi kursu eğitim çalışmaları planlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek,

 

j)  Kurslara katılan çiftçilere ait istatistiki bilgileri toplamak, amacıyla düzenlenir.

 

İlkeler 

 

(2)  Çiftçi kursları eğitimlerinin ilkeleri şunlardır:

a)  Herkese açıklık

b)  İhtiyaca uygunluk

c)  Süreklilik

ç) Bilimsellik

d)  Planlılık

e) Yenilik ve gelişmeye açıklık

f)  Gönüllülük

g)  Her yerde eğitim

ğ)  Bütünlük

h)  Eş güdüm ve iş birliği

 

En çok açılanan/açılma talebinde bulunulan tarımsal konulardaki Çiftçi Eğitim Kursları Örnek Listesi:

1) — Tarım İş Makineleri Operatörü Yetiştirme Kursu Öğreticileri,

— Biçerdöver Operatörü Yetiştirme Kursu Öğreticileri,

— Pamuk Toplama Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu Öğreticileri,

— Çırçır Operatörü Yetiştirme Kursu Öğreticileri,

— Kendi Yürür İlaçlama Makineleri Operatörü Yetiştirme Kursu Öğreticileri vb.

 

2) Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları

— Traktör Bakım ve Kullanmaya Yönelik F Sınıfı Sürücü Kursu

— Tarım İş Makinelerinin Karayollarında Kullanımına Yönelik G Sınıfı Sürücü Kursu

 

​3) Tarımsal Üretim Tekniklerine Yönelik Çiftçi Eğitim Kursları

— Arı Yetiştiriciliği,
—Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Yetiştiriciliği,
—Kiraz Yetiştiriciliği,
—Ceviz yetiştiriciliği
—Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi
—Kesme Çiçek Yetiştiricisi
—Sebze Yetiştiricisi
—İç Mekan Bitkileri Yetiştiricisi
—Meyve Yetiştiricisi
—Peyzaj Bahçıvanlığı
—Budamacı
—Aşıcı
—Armut Yetiştiriciliği
—Asma Yetiştiriciliği
—Badem Yetiştiriciliği
—Sebze Fidesi Üretimi
—Mantar Yetiştiriciliği,
—İpekböcekçiliği 

—Ispanak Yetiştiriciliği
—Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği
Temel Dış Mekan Bitkileri Yetiştiriciliği
—Temel İç Mekan Bitkileri Yetiştiriciliği
Temel Kesme Çiçek Yetiştiriciliği
—Bağ Aşılama
—Bağ Budama
—Bağ Fidanı Üretimi
—Baklagil Sebzeler Yetiştiriciliği
Süt Sığırcılığı
Koyun Yetiştiriciliği
Organik Manda Yetiştiriciliği
Etlik ve Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği
Hindi Yetiştiriciliği
Kaz ve Ördek Yetiştiriciliği
Yumurtacı Tavuk Yetiştiriciliği
—Domates Yetiştiriciliği
—Fasulye Yetiştiriciliği
Amaç ve hedefler

   

 •  Yetişmiş insan kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmak,
 •  

 •  Çiftçi kurslarının etkinliğini, verimliliğini ve kalitesini artırmak,
 •  

 •  Uzmanlaşmış teknik elemanların ödüllendirilmesini sağlamak, 
 •  

 •  Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
 •  

 •  Teknik elemanların gerek hizmet öncesi eğitimleri sırasında kazanmış oldukları bilgi ve deneyim ve gerekse de hizmetiçi eğitimlerde kazanmış oldukları bilgi, tecrübeye ve uzmanlığa göre çiftçi eğitim yayım faaliyetlerinde görevlendirilmelerini sağlamak,
 •  

 •  Çiftçi eğitim kurslarının, etkinliğini, verimliliğini ve kalitesini artırmak için eğiticilerin uzmanlaşmasını sağlamak, 
 •  

 •  Hizmetiçi eğitimlere katılmış, deneyim ve tecrübe sahibi teknik elemanlara ait bilgileri toplamak,
 •  

 •  Deneyimli, tecrübeli teknik elemanlar ve uzman araştırmacılar içerisinden gönüllü öğretici-eğitici ekipleri oluşturmak,
 •  

 •  Çiftçi kurslarında uzman öğretici, öğretici, usta öğretici olarak görev alan ve alacak personelin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, programlamak, uygulamak ve uygulatmak.
 •  

Bu kapsamda;

İl/İlçe Müdürlüklerinde görev yapan personeller içerisinden gönüllü olanlardan ve Başkanlığımızca belirlenen, mezuniyet veya ağırlıklı mezuniyet bölüm şartı, daha önce çiftçi kurslarında öğretici olarak görev almış olma şartı, öğretici olarak görev almak istediği çiftçi kursu ile ilgili konuda/konulardaki hizmetiçi eğitim kursuna/kurslarına katılmış olma şartı, Bakanlığımızca personele öğretici yetiştirmeye yönelik olarak düzenlenen hizmetiçi eğitim şartı ile çiftçi eğitim kursu ile aynı konudaki faaliyetlerde daha önce çalışmış olmaya veya çalışıyor olma şatlarını taşıyan personelden oluşan ve genel olarak aşağıda belirtilen tarımsal konularda düzenlenecek çiftçi kurslarında uzman öğretici, öğretici ve usta öğretici olarak görevlendirilecek personele ait “Çiftçi Eğitim Kursları Öğretici Havuzu ÇEKÖH)” oluşturulmuştur. 

İllerde, ilçelerde, kasabalarda ve köylerde tarımsal konularda açılacak çiftçi eğitim kurslarında “Çiftçi Eğitim Kursları Öğretici Havuzu ÇEKÖH)” nda yer alan personel görevlendirilecektir.
Çiftçi Eğitim ve Yayım Faaliyetlerinde Görev Alan Personelin Eğitimine Yönelik Olarak Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Kursları

Tarımsal üretim teknik ve teknolojilerindeki değişikliklerden ve gelişmelerden personeli haberdar etmek, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, yetişmiş insan kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmak, tarımsal üretimde bulunan çiftçilerin eğitimlerinde ve yayım faaliyetlerinde görev alan-alacak personelin sürekli hizmetiçi eğitimlerini gerçekleştirmek.

 


İL/İLÇE PERSONELİNE YÖNELİK 2013 YILI 2. DÖNEM HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSLARI KATILIM TALEPLERİ​


Bakanlığımız hizmetiçi eğitim kurslarına yapılacak başvurularda her bir harcama biriminin personel görevlendirmesi esnasında kendi bütçe ve ödenek imkanlarını  gözetmesi gerekmektedir. 

Ayrıca hizmet içi eğitim programı kapsamında "2013 Yılında Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde Düzenlenecek Hizmet İçi Eğitim Kurslarına Katılım Taleplerinin Toplanmasına İlişkin İl Müdürlüklerine Yönelik Talimat" hazırlanmıştır.​ Sözkonusu talimata riayet edilmesi zorunludur. 


2013 Yılı Hizmet İçi Eğitim Kurslarına Katılım Talepleri Talimatı ve Ekleri İçin Tıklayınız​​HEDEFLER:

1)  İhtiyaç duyulan ve sorun tespit edilen konularda ve alanlarda hizmetiçi eğitim kursu düzenlemek,

(a)  Bitki koruma ilaçlarının yanlış kullanımının önlenmesi ve yaş meyve ve sebze üretiminde zirai ilaç kalıntısının en aza indirilmesine yönelik hizmetiçi eğitim kursu düzenlemek,(Bitki Koruma İlaçlarının Doğru Kullanımı ile Bitki Koruma Makineleri Kursu)  

(b)  Çiğ süt kalitesinin iyileştirilmesine yönelik hizmetiçi eğitim kursu düzenlemek,(Sağlıklı Süt Üretimi ve Süt Sağım Makineleri Kursu)

(c)  Anız yakılmasının önlenmesi ve anız yakmaya alternatif yöntemlere yönelik hizmetiçi eğitim kursu düzenlemek (Toprak İşlemesiz Tarım ve Anıza Doğrudan Ekim Makineleri Kursu)

(ç)  Tarla bitkilerinin makine ile hasadında meydana gelen ürün kayıplarının en aza indirilmesine yönelik HE kursu düzenlemek (Biçerdöver Kontrolörleri Yetiştirme Kursu, Pamuk Toplama Makinesi  Kontrolörleri Yetiştirme Kursu) 

 

 

(2) Araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucu ortaya çıkan ileri teknik ve teknolojilerin, tarımsal faaliyetlerde kullanımlarından teknik elemanları haberdar etmeye yönelik hizmetiçi eğitim kursu düzenlemek,

(a)  Coğrafi Bilgi Sistemleri ve GPS’ ın Tarımda Kullanımı Kursu,

(b)  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı Kursu,

(3)  HE kurslarının etkinliğini, verimliliğini ve kalitesini artırmak için, diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, üniversite, tarımsal araştırma enstitüleri ve tarım işletmeleri ile işbirliği yapmak,

(4)  HE kurslarına katılımda, gönüllülüğü ve sürekliliği esas alarak uzmanlaşmayı sağlamak,

(5)  HE kurslarına katılmış, deneyim ve tecrübe sahibi teknik elemanlara ait istatistiği bilgileri toplamak ve geleceğe yönelik planlamalar yapmak, 

(6)  Çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinde görev alacak personele yayım elemanı niteliği kazandırmaya yönelik, hizmetiçi eğitim kursları düzenlemek,

(a)  İletişim Teknikleri ve Tarımsal Yayım Metodolojisi Kursu,

(b)  Problem Çözme Teknikleri ve Moderasyon Kursu,

(c)  Sunum Teknikleri ve Eğitim Araçları Kullanımı Kursu,

(7)  Çiftçi kurslarında eğitici olarak görev alacak personele öğretici niteliği kazandırmaya yönelik, hizmetiçi eğitim kursları düzenlemek,

(a)  İletişim Teknikleri ve Tarımsal Yayım Metodolojisi Kursu,

(b)  Problem Çözme Teknikleri ve Moderasyon Kursu,

(c)  Sunum Teknikleri ve Eğitim Araçları Kullanımı Kursu,

(ç)  Tarım İş Makineleri (Biçerdöver/Pamuk Toplama Makineleri) Öğretici Yetiştirme Kursu,

(8)  İşi bizzat yapan personelin görevi ile ilgili bilgi ve deneyime sahip olmalarını sağlamaya yönelik, hizmetiçi eğitim  kursları düzenlemek,

(9)  Bilişim Teknolojileri ve Bilişim Teknolojilerinin Tarımda Kullanımına Yönelik hizmetiçi eğitim  kursları düzenlemek, (Bilgisayar Kullanımı Temel Eğitimi, Veri Tabanı, Web Tasarım, Resim İşleme ve Canlandırma ve Bilgisayar Destekli Çizim Teknikleri Kursu)

(10) İç Kaynaklı ve AB Kaynaklı Eğitim Projesi Hazırlama, İzleme, Değerlendirme ve A.B. Fon Kaynaklarının Kullanımına yönelik, hizmetiçi eğitim kursları düzenlemek,  (Proje Hazırlama  ve Proje Döngüsü Yönetimi Kursu)  

(11) Tarım Makineleri konusunda, hizmet öncesi bilgi ve beceri noksanlığını gidermeye yönelik hizmetiçi eğitim kursu düzenlemek, (Tarım Alet ve Makineleri Temel Eğitimi Kursu)

(12) Tarım makineleri ve diğer tarım teknolojilerinin kullanımında ortaya çıkan iş kazalarını en aza indirmeye ve alınması gereken emniyet tedbirlerine yönelik hizmetiçi eğitim kursu düzenlemek, (Tarımda İş Güvenliği Kursu)

(13) Tarım makinelerinin ekonomik, etkin ve verimli kullanılmasına yönelik hizmetiçi eğitim kursu düzenlemek, (Tarım Makineleri İşletmeciliği Kursu)

(14) Hizmetiçi eğitim Kursları, Çiftçi Eğitim Kursları ile Tarımsal Yayım ve Danışmanlık konularındaki mevzuatların uygulanmasına yönelik hizmetiçi eğitim kursu düzenlemek, hedeflenmektedir. Eğitim Merkezleri Bazında “Çiftçi Eğitim Ve Yayım Elemanlarının Hizmetiçi Eğitimlerine Yönelik Olarak 2013 Yılında Düzenlenecek Kursların Konuları, Sayıları, Kurslara Katılması Planlana Personel Sayılarının Ayrıntılı Tablosu:

 

 

 

1) Ankara Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü

​ 

Sıra No

Kurs Konuları

Kursların süresi(iş günü)

2013

Kurs Sayısı

Kursiyer  Sayısı

1.

Bilgisayar Destekli Çizim Teknikleri (AutoCAD)

10

8

80

2.

Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Çizim Teknikleri (AutoCAD)

10

1

10

3.

Bilgisayar Temel Eğitimi

10

18

260

4.

Bilgisayarda Resim İşleme Canlandırma Tekniği

10

6

60

5.

Veri Tabanı

10

8

96

6.

Web Tasarımı

10

7

84

7.

İletişim Teknikleri ve Tarımsal Yayım Metodolojisi

10

14

252

8.

Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Yönetimi

10

11

198

9.

Sunum Teknikleri ve Eğitim Araçları Kullanımı

10

12

120

10.

Biçerdöver Kontrolörleri Yetiştirme

5

2

36

11.

Coğrafi Bilgi sistemleri ve GPS’in Tarımda Kullanımı

5

2

36

12.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı

5

3

60

13.

Tarımda İş Güvenliği

5

2

30

14.

Tarım Makineleri İşletmeciliği

5

1

12

15.

(Protokol Gereği Eğitimler, Hizmetiçi ve Uluslararası Kurslar)

5

2

50

 

TOPLAM

 

97

1384

​ 

2) Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü

​ 

Sıra No

Kurs Konuları

Kursların süresi(iş günü)

2013

Kurs Sayısı

Kursiyer Sayısı

1.

Bilgisayar Temel Eğitim Kursu

10 gün

6

84

2.

Bilgisayar Destekli Çizim Tekniği (Autocad Cad/Cam Uygulamaları)

10 gün

2

28

3.

Sunum Teknikleri Ve Eğitim Araçları Kullanımı

10 gün

4

28

4.

Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Yönetimi

10 gün

4

120

5.

İletişim Teknikleri ve Tarımsal Yayım Metodolojisi

10 gün

3

90

6.

Problem Çözme Teknikleri ve Moderasyon

5 gün

2

60

7.

Sera Mekanizasyonu

5 gün

2

60

8.

Tarım Alet ve Makineleri Temel Eğitim Kursu

10 gün

2

40

9.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı

5 gün

1

30

10.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Gps’in Tarımda Kullanımı

5 gün

1

30

11.

Biçerdöver Kontrolörleri Yetiştirme Kursu

5 gün

1

20

12.

Toprak İşlemesiz tarım ve Anıza Doğrudan Ekim Makineleri

5 gün

1

20

13.

Tarım İş Makineleri (Biçerdöver) Öğreticisi Yetiştirme Kursu 

10 gün

1

15

14.

Sulama Yayımcısı Temel Eğitimi

20 gün

3

90

15.

Sulama Metotları Kursu

10 gün

2

60

 

TOPLAM

 

35

775

​ 

3) Aydın/Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü

​ 

Sıra No

Kurs Konuları

Kursların süresi           (iş günü)

2013

Kurs Sayısı

Kursiyer
Sayısı

1.

Bilgisayar Temel Eğitimi

10 gün

3

45

2.

Sağlıklı Süt Üretimi ve Süt Sağım Makineleri

5 gün

2

50

3.

Bitki Koruma İlaçlarının Doğru Kullanımı ve Bitki Koruma Makineleri

5 gün

2

50

4.

Tarım Alet ve Makineleri Temel Eğitimi

10 gün

4

80

5.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı

5 gün

2

43

6.

Biçerdöver Kontrolörü Yetiştirme

5 gün

2

51

7.

Yem Bitkileri ve Silaj Mekanizasyonu

10 gün

1

20

8.

Pamuk Toplama Makinesi Kontrolörü Yetiştirme

5 gün

1

20

9.

Tarım İş Makinesi Öğretici/Eğitici Yetiştirme

10 gün

2

40

10.

Toprak İşlemesiz Tarım Tekniği ve Anıza Doğrudan Ekim Makineleri

5 gün

2

40

11.

Bilgisayar Destekli Çizim Tekniği (Autocad)

10 gün

1

15

12.

İletişim Teknikleri ve Tarımsal Yayım Metodolojisi

10 gün

5

115

13.

Sunum Teknikleri ve Eğitim Araçları Kullanımı

10 gün

4

60

14.

Eğitim-Yayım ve Danışmanlık Mevzuatları Uygulamaları Eğitimi

5 gün

2

60

15.

Sulama Metot Kursu

10 gün

2

70

16.

Sulama Temel Eğitimi

20 gün

2

80

 

SAYFA TOPLAMI

37

839

​ 

İl Grup Toplantıları

İl grup toplantıları, tarımsal yeniliklerin, çiftçi sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantılar şeklinde yürütülecektir.


Bu toplantıların gerçekleşecek bölge grup toplantısından önce ve bölge grup toplantısı gerçekleştikten sonra olmak üzere iki defa yapılması gerekmektedir. İl Müdürlüğü veya paydaşların ihtiyaç duyması/talebi halinde grup başlıklarından her hangi biri için daha fazla sayıda toplantı yapılabilir. Böylece il grup toplantılarının belirli aralıklarla (üç ayda bir gibi) tekrarlanması gibi bir durum ortadan kalkmaktadır. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken bir husus;  bölge grup toplantılarının tarihinin mümkün olduğunca erken bir tarihte belirlenerek illere bildirilmesinin gerekli olduğudur. Bu da araştırma koordinatörlerinin ve il koordinatörlerinin sıkı ve düzenli bir işbirliğini gerektirmektedir.


Toplantıların koordinasyonu ve amacına uygun bir şekilde gerçekleşmesi için; her bir araştırma enstitüsü/istasyonunda bir araştırma-yayım koordinatörü, 81 il müdürlüğünde bir il araştırma-yayım koordinatörü görevlendirilecektir. İllerimizde il araştırma-yayım koordinatörlüğü görevi, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü veya bu görevi vekâleten yürüten personel tarafından yerine getirilecektir.​

 
 

Bölge Grup Toplantıları

​Bölge grup toplantılarının eskiden olduğu gibi belirli ve düzenli aralıklarla yapılması gibi bir zorunluluk ortadan kalkmıştır. Bitkisel Üretim ile Hayvansal Üretim ana grup başlıkları altında, her biri için farklı tarihlerde bir defa olmak üzere, yıl içinde toplam iki bölge grup toplantısı düzenlenebilir. Gündem oluşturulamayan herhangi bir konu başlığında bölge grup toplantısı düzenlenmesi zorunlu değildir. Bölge ve il grup toplantılarının ana grup başlıkları ve altında yer alan konular:

Bitkisel Üretim Grubu (Tarla - Bahçe Bitkileri)

Tarla Bitkileri: Tahıllar, Baklagiller, Endüstri Bitkileri, Yağlı Tohumlar, Yumru Bitkiler, Çayır-Mera Yem Bitkileri, Aromatik ve Tıbbi Bitkiler, Bahçe Bitkileri: Yumuşak Çekirdekliler, Taş Çekirdekliler, Turunçgiller, Sert Kabuklular, Üzümsü Meyveler, Çay, Yaprağı Yenen Sebzeler, Baklagil Sebzeleri, Meyvesi Yenen Sebzeler, Soğansı, Yumru ve Kök Sebzeler, Diğer Sebzeler, Kültür Mantarı, Açıkta Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Kapalı (Sera) Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Gül Yetiştiriciliği ve bu başlık altında yer alan ürünlerle ilgili tüm teknik işlemlere yönelik araştırma sonuçları ile bu ürünlere yönelik tarım ekonomisi, gıda, mekanizasyon ve alternatif üretim teknikleri ile ilgili araştırma sonuçları. 

Hayvansal Üretim Grubu (Hayvancılık ve Su Ürünleri)

Büyükbaş Hayvancılık, Küçükbaş Hayvancılık, Kanatlı Yetiştiriciliği, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Arıcılık, İpekböcekçiliği ile ilgili tüm yetiştiricilik işlemlerine yönelik araştırma sonuçları ile bu ürünlere yönelik tarım ekonomisi, gıda, mekanizasyon ve alternatif üretim teknikleri ile ilgili araştırmalar.

İhtiyaç duyulması halinde, grup başlıklarının dışında kalan konulardaki yeniliklerin ve çalışma sonuçlarının, yukarıda belirtilen bölge grup toplantılarında katılımcılara iletilmesi mümkündür. 

"Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi" Kapsamında Düzenlenecek Bölge ve İl Grup Toplantıları

​2000 yılından bu yana; Bakanlığımızın tarımsal araştırma, yayım ve eğitim fonksiyonlarını yerine getirmeye çalışan kuruluşlar arasındaki işbirliğini etkin hale getirerek, koordinasyonu artırmak, çiftçi sorunlarına çözüm bulunmak üzere Araştırma Enstitülerine iletmek, bulunan çözüm ve geliştirilen uygun teknolojilerin hızlı bir şekilde çiftçilere aktarılmasını sağlamak amacıyla bilgi alış verişi toplantıları yapılmaktadır.

 

Ancak, bu toplantıların zaman içerisinde amacından uzaklaşarak etkinliklerini yitirmeleri, bundan sonra bu kapsamda yürütülecek çalışmaların, daha genel ve bütüncül bir bakış açısı ile yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluktan hareketle, Başkanlığımızca “Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi Bölge ve İl Grup Toplantıları Uygulama Talimatı” hazırlanarak uygulamaya geçilmesi için 81 İl Müdürlüğü, 47 Araştırma Enstitüsü/İstasyonu ve TAGEM’ e gönderilmiştir. 

 

Araştırma-Yayım-Çiftçi bağının güçlendirilmesi kapsamındaki çalışmaların yeniden yapılandırılmasındaki amaç, bu çalışmaların sadece belirli aralıklarla düzenlenen toplantılar değil, yayım personelinin tarımsal yeniliklerden haberdar olmasını sağlayacak çeşitli faaliyetlerin işbirliği ve koordinasyon içerisinde düzenli ve planlı bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanmasıdır.

 

Bugüne kadar kullanılmakta olan BAV adı değiştirilmiş olup, bundan sonra “Tarımsal yenilik ve bilgi sistemi” kapsamında Bölge Grup Toplantıları BGT, İl Grup Toplantıları İGT olarak ifade edilecektir.

 

Araştırma yayım çiftçi bağının güçlendirilmesi kapsamında 2012 yılında 24 adet Bölge BAV(bilgi alışveriş) toplantısı düzenlenmiştir. 242 adet de İl BAV (bilgi alışveriş) toplantısı düzenlenmiştir.

 


İlgili dokümanlar için tıklayınız.


Tarımsal Yenilik Ve Bilgi Sistemi Bölge ve İl Grup Toplantıları 2013 Yılı Uygulama Talimatı

 

İl Yayım Programının Hazırlanması

​​İllerimizde yaşanan tarımsal sorunların nedenlerini ortaya koymak ve sorunları ifade etmek için problem analizi yapılması gerekmektedir. Problem analizine, sorunun tüm taraflarının (çiftçi, üretici örgütü temsilcileri, üniversiteler, sorun veya ürünle ilgili varsa ildeki tarımla ilgili diğer kurum ve kuruluş/özel sektör/ihracatçı temsilcileri, konuyla ilgili personel v.b.) mümkün olduğunca fazla katılımın sağlanması; konunun tüm yönleriyle ortaya konmasını, nedenlerin çok daha fazla ve gerçekçi olmasını, yayım programında yer alacak konuların yanı sıra, Bakanlığın, başka kurum ve kuruluşların yapması gereken iş ve işlemlerin tespit edilmesini de sağlamaktadır. Problem analizi sonunda ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri planlanması ile il yayım programları oluşturulmaktadır. 

 


Öğreticilerde Aranacak Nitelikler Talimatı

Çiftçi Kurslarında Öğretici Olarak Görevlendirilecek Personelde Aranacak Niteliklere İlişkin Talimat ile Talimatın Hazırlanma Gerekçesin'ne Ulaşmak için tıklayınız​.​​

Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Çalışmaları

            Araştırma enstitüleri tarafından geliştirilmiş olan yeniliklerin çiftçilerimize ulaşmasını ve kullanmasını sağlamak amacıyla; 2012 yılından itibaren uygulanmak üzere Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yer alan bu çalışma kapsamında, 2012 yılında 13 koordinatör enstitü ve 46 il müdürlüğünce 14 proje yürütülmüştür. Yeniliği ortaya koyan araştırma enstitüsü/istasyonu ile yeniliğin yaygınlaştırılacağı il müdürlüğünün birlikte yayım projeleri hazırlanması sağlanmaktadır. 2013 yılında proje uygulanan Enstitü/İstasyon sayısı 17'ye, uygulanan proje sayısı 22'ye, uygulanan il sayısı ise 48'e çıkartılmıştır.

 

Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Çalışmaları kapsamında 2013 yılında uygulanan 22 projede; toplam 36 adet inceleme gezisine 580 çiftçi katılmış, 177 adet çiftçi toplantısına 2.918 çiftçi, 52 adet tarla gününe 3.076 çiftçi, projelerle ilgili 27 adet eğitim çalışmasına 353 teknik personel katılmış,  370 dekar alanda demonstrasyon kurulmuştur. Bu proje faaliyetleri için 20.100 adet broşür/liflet, 37.800 afiş, 1.000 adet poster,7.200 adet kitapçık, 300 adet afiş, 1.200 adet çeşit kataloğu ve 8 konuda 1.000 adet DVD yaptırılarak yeniliklerin yaygınlaştırılması sağlanmıştır. 2014 yılında 21 enstitü/istasyonda ve 55 İlde toplam 33 proje uygulanacaktır.

 

Önümüzdeki yıllarda mevcut projelerimizin izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerinin yanı sıra, 10. Kalkınma Planında ve Bakanlığımız Stratejik Planında yer alan hedefler doğrultusunda farklı bölgelerde ve farklı konularda araştırma enstitüleri/istasyonları tarafından geliştirilen yeniliklerin bütçe imkanları dahilinde yeni yayım projeleri ile daha geniş alanlarda uygulanması hedeflenmektedir.

 

            Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı araştırma birimleri tarafından yürütülen araştırma sonuçlarının uygulamaya yönelik özetleri ile tescil ettirilen yeni çeşitlere ait bilgiler belirli bir formata uygun bir şekilde toplanarak Başkanlığımız internet sayfasında sektör paydaşlarının kullanımına sunulmuştur. 127 araştırma projesi sonuç raporu ve 2011, 2012 ve 2013 yılında tescil edilmiş olan 73 çeşitle ilgili yayımcı personelin ihtiyaç duyacağı bilgiler web sitemizde yer almaktadır.

 

Tarımsal Nüfus Gençleşiyor

Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi kapsamında 2008 – 2012 yılları arasında uygulanmış olan Genç Çiftçiler Eğitimleri, genç çiftçilere tarımsal yayım ve kırsal kalkınma liderliği ile ilgili bilgi ve beceriler vererek yaşadıkları ortamda tarımsal yayım sisteminin gönüllü uygulayıcıları haline getirmek, genç, dinamik, yeniliklere açık, üretimin içinde yaşayan çiftçilerden oluşan geniş bir yayım alt yapısı oluşturmak, öğrenmiş oldukları bilgi ve becerileri diğer çiftçilere aktarmak olarak özetlenebilecek bir amaca yönelik olarak en az ilköğretim mezunu  ve 15 - 30 yaş gurubunda, tarımsal üretim yapan gönüllü gençlere yönelik olarak yapılmış ve beş yıllık süreçte toplam 552 kişi bu eğitimlere katılmıştır.

2013 yılından itibaren Bakanlığımız Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR)  ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında imzalanmış olan Aktif İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü kapsamında Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi yürürlüğe konmuştur.  

Genç çiftçilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak yaşadıkları ortamda tarımsal yayım sisteminin gönüllü uygulayıcıları haline getirmek, genç, dinamik, yeniliklere açık, üretimin içinde yaşayan çiftçilerden oluşan geniş bir yayım alt yapısı oluşturmak, öğrenmiş oldukları bilgi ve becerileri diğer çiftçilere aktarmak olarak özetlenebilecek bir amaca yönelik proje ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından il ve/veya ilçe ziraat odalarının üyeleri veya üyelerinin çocukları arasından ziraat odalarınca tespit edilecek kişilerden en az ilkokul mezunu,  15-40 yaş arasında, tarımsal üretimin içinde ve gönüllülük esasına uyan kişiler bu eğitimlere dahil edilecektir.

Proje süresi 3 yıldır. İhtiyaç olması halinde projenin uzun yıllar devam etmesi planlanmaktadır. 2013 yılı son aylarında uygulamaya konan proje ile edinilen tecrübeler ve uygulamalar dikkate alınarak; 2014 ve 2015 yıllarında Ocak-Şubat-Mart ve Ekim-Kasım-Aralık olmak üzere 6 aylık süre öncelikli olmak üzere tarımsal işgücünün daha atıl durumda olduğu aylarda eğitimler düzenlenecektir. 


Eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü modüler eğitim programlarına uygun olarak bu programda belirtilen saat ve konu başlıklarında gerçekleştirilecektir. Eğitimlere katılacak kursiyer sayısı azami 25 kişi ile sınırlı olacaktır. 

Eğitim sonunda alınan kurs bitirme belgesi geçerli bir belge olacak, aynı zamanda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal kalkınma Programı (IPARD) AB kaynaklı hibe destekli projeleri için istenen kriterlerden biri olan "Sunulacak proje konusu ile ilgili olarak en az 60 saat süreyle eğitim aldığını belgelendirme" hususuna uygun ve ayrıca başarılı kursiyerlere projelerden yararlanma imkânı sağlayacaktır. Ayrıca Bakanlığımızca verilen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında verilen Makine ve Ekipman Desteklerinden yararlanma kriterleri içerisinde, genç çiftçilerin eğitimine katılmış olanlara proje hazırlamaları durumunda ek puan verilmesi uygulaması bulunmaktadır.

İŞKUR eğitime katılacak kursiyerlere; her yıl belirlenen miktarda her bir fiili kurs günü için kursiyer zaruri ödemesi yapılması ve eğitimlere katılan kursiyerler için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği ödenmesi gereken sigorta primi, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta prim giderlerini karşılayacaktır.

2013 yılında proje pilot uygulama alanı olarak; Adana-Merkez, Aydın-Söke, Ordu-Merkez, Ş. Urfa-Merkez, Çanakkale-Bayramiç, Sakarya-Akyazı ve Kastamonu-Merkez'de uygulanmış ve olumlu netice alınmıştır. Yedi merkezde yapılan sekiz eğitimde %25 ini kadınların oluşturduğu 138 genç çiftçi bu eğitimlere katılarak başarı ile tamamlamış ve belge almıştır.

 
2013 YILI   "TARIMSAL NÜFUS GENÇLEŞİYOR"  PROJESİ EĞİTİMLERİ    

Eğitim Merkezleri ve İl Müdürlükleri
Programın Adı
Süresi 
Katılımcı Sayısı
Saatİş günü
Ordu İl MüdürlüğüArıcılık64816
Ş. Urfa İl MüdürlüğüAntep Fıstığı Yetiştiriciliği881117
Aydın- Söke/TAYEMEkim, Dikim ve Gübreleme Mak. Bakım-Onarım801022
Aydın- Söke/TAYEMSüt Sığırcılığı1922415
Adana /TAYEMBitki Zararlıları ile Mücadele801012
Sakarya - AkyazıSüt Sığırcılığı1922420
Çanakkale BayramiçElma Yetiştiriciliği801020
KastamonuSüt Sığırcılığı Yetiştiriciliği801016
TOPLAM138

 

 

''