Kodeks

​Pestisitlerin Kalıntı Limitlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılacak İşleme Faktörleri Veritabanı

Kodeks Alimentarius Komisyonu

Kodeks Faaliyetleri


5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, Türk Gıda Kodeksini hazırlamakla görevli Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu (UGKK) sekretaryasını yapmak,

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23 üncü maddesine dayanılarak oluşturulan UGKK; Bakanlıktan gıda konusunda görev yapan iki üye, Sağlık Bakanlığından bir üye, her iki bakanlık tarafından ayrı ayrı seçilecek gıda konusunda uzman, bilim adamı niteliğinde birer üye, Türk Standartları Enstitüsünden bir üye, gıda konusunda faaliyet gösteren ve en fazla üyeye sahip olan sivil toplum kuruluşundan bir üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Komisyon, gıda kodeksi konusunda, ülkede en yetkili merci olup, gıda kodeksinin hazırlanması için çeşitli alt komisyonlarını (AK) seçmek ve çalışmalarını denetlemekle ve alt komisyonlarca hazırlanan kodeks tasarılarını ve değişiklik tasarılarını karara bağlamak ve yayımlanmak üzere Bakanlığa sunmakla görevlidir.

UGKK’nın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Gıda kodeksi hazırlanması için yöntem belirlenmesi.
b) Gıda kodeksi ile ilgili uluslararası toplantılar için Bakanlık tarafından oluşturulan ulusal görüşlerin değerlendirilerek karara bağlanması.
c) Gıda kodeksinin veya ulusal görüşlerin oluşturulması aşamasında gerekli olacak verilerin sağlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması ve verilerin toplanması.
ç) Gıda kodeksine ilişkin Bakanlık tarafından sunulan hususların değerlendirilmesi.
d) Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde yer alan taahhütler öncelikli olmak üzere hazırlanacak gıda kodeksinin belirlenmesi.
e) Alt komisyonlar tarafından görüş değerlendirilmesi yapılan taslakların;
1) Değişiklik yapılarak veya yapılmaksızın yayım kararının alınması.
2) Gerekli görüldüğünde, gerekçeleriyle birlikte yeniden değerlendirilmek üzere konu ile ilgili tekrar çalışma kararının alınması.
f) Gerekli görüldüğünde, alt komisyon tarafından görüş değerlendirmesi yapılmaksızın, gıda kodeksinin hazırlanması, yayımlanması veya yürürlükten kaldırılması kararının alınması.
 
UGKK sekretaryası Genel Müdürlüğümüz Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı, Kodeks Çalışma Grubu tarafından yürütülmektedir.
 
2) Kodeks Alimentarius Komisyonunun çalışmalarını takip etmek, hazırlanan taslak standartlara görüş vermek
Genel Müdürlüğümüzün irtibat noktası olduğu Kodeks Alimentarius Komisyonunun (KAK)
çalışmaları Kodeks Çalışma Grubu tarafından takip edilmekte ve koordinasyonu sağlanmaktadır. Bu kapsamda Kodeks Çalışma Grubunun sekretarya ve koordinasyonunda UGKK, gıda kodeksi ile ilgili uluslararası toplantılar için Bakanlık tarafından oluşturulan ulusal görüşleri değerlendirilerek karara bağlar. Ülke görüşleri, Kodeks Çalışma Grubu tarafından Kodeks Alimentarius Komisyonunun sekretaryasına iletilir.
3) Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları çerçevesinde verilen görevleri yürütmek
Bu kapsamda UGKK, AB mevzuatına uyum çerçevesinde; Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı başlıklı 12.Fasılla ilgili Strateji Belgesinde verilen taahhütler öncelikli olmak üzere 2/97 sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı, Kodeks Alimentarius standartları ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanacak gıda kodekslerini ve hangi Alt Komisyonda değerlendirileceğini belirler. UGKK tarafından belirlenen gıda kodeksleri için Kodeks Çalışma Grubunda görevli sekretarya tarafından taslak hazırlanır, ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, ilgili AK’da görüşlerin değerlendirilmesini müteakip UGKK’na sunulur. Taslak UGKK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Gerek görüldüğünde UGKK taslağı yeniden değerlendirmek üzere AK’na iade eder. UGKK tarafından kabul edilen taslaklar UGKK başkanı tarafından yayımlanmak üzere Bakanlığa sunulur.
Bildirim Yönetmeliği kapsamında yer alan kodeks taslakları Ekonomi  Bakanlığı aracılığı ile AB’ne bildirilmektedir.
4) Ticari münasebette bulunduğumuz ülkelerin gıda mevzuatlarını takip etmek.
Hazırlanan kodeks taslakları, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sağlık ve Bitki Sağlığı Anlaşması (SPS) ve Ticarette Teknik Engeller Anlaşması (TBT) çerçevesinde bildirim mekanizması aracılığıyla DTÖ’ye de bildirilmekte ve DTÖ’ye üye ülkelerin görüşüne sunulmaktadır. Ayrıca DTÖ’ye üye ülkeler tarafından hazırlanan gıda ile ilgili düzenlemeler temas noktası olarak Kodeks Çalışma Grubuna bildirilmekte ve bu taslaklar için de görüş oluşturulmaktadır.
5) Yayımlanan tebliğ ve yönetmeliklerle ilgili olarak, çeşitli resmi ya da özel kurum ve kuruluşlardan gelen yazılara görüş veya açıklayıcı bilgi mahiyetinde cevap vermek
6) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak
 
 
 
 

''