Konu Arama

Konu Adı
Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke)

Başvuru Süreçleri

Damızlık Erkek (Koç ve Teke) Materyal Desteği

(Tebliğ No: 2015/17)

Başvuru Süreçleri

2015 yılı Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Damızlık Erkek (Koç ve Teke) Materyal Desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler; ilgili mevzuatta yer alan illerde ve belirtilen koşulları sağlamaları halinde,  Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Damızlık Erkek Materyal Desteği 200 TL/baş destek ödemesi alabileceklerdir. Bunun için;

Müracaat yeri, şekli, zamanı, değerlendirilmesi ve sözleşme

1.             Yeni programa alınacak alt projelerin uygulanacağı illerde, yetiştirici temsilcisinin uygulama esasları talimatı doğrultusunda istenilen belgelerle yapılan yazılı başvurusu il müdürlüklerince TAGEM'e iletilir. Yapılacak teknik ve mali değerlendirmeler sonucu uygun görülen projeler için Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları Talimatı ekinde yer alan sözleşme imzalanır ve destekleme kapsamına alınır.

2.             Yeni programa alınacak alt projelere ait müracaatlar ve devam eden projelere dahil olacak yetiştiriciler, Uygulama Esasları Talimatında belirtilen şekilde il/ilçe müdürlüklerine en geç Temmuz ayı sonuna kadar müracaat eder. Proje yürütme kurulunda uygun görülen yetiştiriciler projeye dahil edilir. İl/İlçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara koruyucu sağlık hizmetleri ve ulusal küpeleme işlemlerinde öncelik verilir.

3.             Projeye dahil olacak her bir yetiştirici sürüsünde en az bulunması gereken 1 (bir) yaş ve üzeri anaç koyun/keçi sayısı; Maltız, Türk Saaneni keçileri ve Sakız koyunu için 40 baş, diğer ırklar için ise 80 baştır.

4.             Seçilecek sürülerde, TAGEM tarafından hazırlanan saf yetiştirme, seleksiyon ve döl kontrolü esasına göre yetiştirme yapılır. Geliştirme amaçlı desteklenecek küçükbaş hayvan ırklarında, her alt proje en fazla 6.300 baş hayvandan oluşur ve kontrollü çiftleştirilen yeterli miktarda elit anaç koyun/keçi bulundurulması hedeflenir.

5.             Yetiştiriciler; TAGEM tarafından hazırlanan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları Talimatında (17.06.2015 tarih Olur No 715) yer alan görev sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür

Desteklemelerden Yararlanacaklar

 1. Halen kullanılan damızlık erkek materyal sayısının % 50'sini geçmemek şartıyla doğan yavrulardan koç/teke adayı olarak kendi ihtiyacı için ayrılanlara ödenir. Belgelendirilmesi koşuluyla damızlık olarak başka işletmelere satılan hayvanlar için yapılacak ödemeler, müracaatların 31 Aralık 2015 tarihine kadar il müdürlüklerine yapılması halinde ödenir.
 2. Bu kapsamda; desteklenecek hayvan miktarı, proje lideri tarafından damızlık değerine göre sıralanmış damızlık erkek materyalden işletmenin ihtiyacı ayrıldıktan sonra kalan hayvanlar için elit sürülerde %20'sini, taban sürülerde %10'unu geçemez. Satışın belgelendirilmesine ilişkin hükümler TAGEM tarafından talimatla belirlenir. Hayvan sayısı oranlarındaki küsuratlar en yakın rakama tamamlanır

  İcmallerin Hazırlanması

  Hakediş ve ödemeler; Proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu düzenleyerek il müdürlüğüne teslim eder. İl müdürlüğü işletmeler ve hayvanlara ait bilgileri yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde (Türkvet) ulusal küpe bazında kontrol eder,  proje destekleme il icmalini hazırlar, elektronik ortamda ve yazılı olarak TAGEM'e gönderir.

  Ekler;

  1) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Taban/Elit Sürü Destekleme Müracaat Formu (Ek-34).

  2) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Taban/Elit Sürü Destekleme İl İcmali (Ek-36).

   

  Hayvancılık Desteklemeleri hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2015/17) için tıklayınız.

  Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları Talimatı için tıklayınız.
''