Konu Arama

Konu Adı
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü

Birim Fiyatları​

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Yavru70 TL/baş​

Başvuru Süreçleri

Başvuru Süreçleri

2015 yılı Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit ve Taban Sürü Yavru Desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler; ilgili mevzuatta yer alan illerde ve belirtilen koşulları sağlamaları halinde,  Halk Elinde Küçükbaş hayvan ıslahı Elit Sürü Yavru Desteği için 70 TL/baş, destek ödemesi alabileceklerdir. Bunun için;

Müracaat yeri, şekli, zamanı, değerlendirilmesi ve sözleşme

 1. Yeni programa alınacak alt projelerin uygulanacağı illerde, yetiştirici temsilcisinin uygulama esasları talimatı doğrultusunda istenilen belgelerle yapılan yazılı başvurusu il müdürlüklerince TAGEM'e iletilir. Yapılacak teknik ve mali değerlendirmeler sonucu uygun görülen projeler için Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları Talimatı ekinde yer alan sözleşme imzalanır ve destekleme kapsamına alınır.
 2. Yeni programa alınacak alt projelere ait müracaatlar ve devam eden projelere dahil olacak yetiştiriciler, Uygulama Esasları Talimatında belirtilen şekilde il/ilçe müdürlüklerine en geç Temmuz ayı sonuna kadar müracaat eder. Proje yürütme kurulunda uygun görülen yetiştiriciler projeye dahil edilir. İl/İlçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara koruyucu sağlık hizmetleri ve ulusal küpeleme işlemlerinde öncelik verilir.
 3. Projeye dahil olacak her bir yetiştirici sürüsünde en az bulunması gereken 1 (bir) yaş ve üzeri anaç koyun/keçi sayısı; Maltız, Türk Saanen keçileri ve Sakız koyunu için 40 baş, diğer ırklar için ise 80 baştır.
 4. Seçilecek sürülerde, TAGEM tarafından hazırlanan saf yetiştirme, seleksiyon ve döl kontrolü esasına göre yetiştirme yapılır. Geliştirme amaçlı desteklenecek küçükbaş hayvan ırklarında, her alt proje en fazla 6.300 baş hayvandan oluşur ve kontrollü çiftleştirilen yeterli miktarda elit anaç koyun/keçi bulundurulması hedeflenir.
 5. Yetiştiriciler; TAGEM tarafından hazırlanan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları Talimatında (17.06.2015 tarih Olur No 715) yer alan görev sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür

  Hayvancılık Desteklemeleri hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2015/17) için tıklayınız.

  Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları Talimatı için tıklayınız.
   
  Desteklemeden yararlanacaklar; 

   Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesine dahil olan ve proje yükümlülüklerini yerine getiren yetiştiricilerin hayvanları için destekleme ödenir. Bu hayvanların proje gereği olan kayıtlarının küçükbaş hayvanlarda DAKBİS'e girilmesi zorunludur.

  Yavru desteği:
 1. Verim ve doğum kaydı tutulan sürülerde; doğum ağırlığı dışında en az bir tartım verisi alınan yavru başına ödenir. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaraları), elit sürülerde; ana-baba-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları ve benzeri) şeklinde olacaktır. Proje gereği verileri alınan hayvanlar için ödeme yapılır. Irklara ve bölgelere göre doğumların bir sonraki yıla sarkması durumunda verilerin alınması tamamlandıktan sonra 2015 yılı bütçesinden ödenir.
 2. Projeye 2015 yılı içinde girecek işletmelerde projeye giren anaçlardan doğmuş ve halen işletmede bulunan yavru başına taban sürü yavru desteği ödenir.

İcmallerin Hazırlanması

Hakediş ve ödemeler; Proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu düzenleyerek il müdürlüğüne teslim eder. İl müdürlüğü işletmeler ve hayvanlara ait bilgileri yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde (Türkvet,) ulusal küpe bazında kontrol eder,  proje destekleme il icmalini hazırlar, elektronik ortamda ve yazılı olarak TAGEM'e gönderir.

Ekler;

1) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Taban/Elit Sürü Destekleme Müracaat Formu (Ek-34).

2) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Taban/Elit Sürü Destekleme İl İcmali (Ek-36).

''