Konu Arama

Konu Adı
Halk Elinde Manda Islahı

Birim Fiyatları​

Halk Elinde Manda Islahı850 TL/ baş​

Başvuru Süreçleri

Başvuru Süreçleri

2015 yılı hayvan genetik kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında anaç manda desteklemelerinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler; ilgili mevzuatlarda yer alan illerde ve belirtilen koşulları sağlamaları halinde, Temmuz ayı sonuna kadar başvuru yaparak anaç manda hayvanı başına 800 TL destek ödemesi alabileceklerdir.

Destekleme Esasları Nelerdir

1.      Anaç Manda desteği; Anadolu Mandası ırkında, proje gerekliliklerinin yerine getirmek koşuluyla anaç manda, manda boğası için yapılır. Damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 2 (iki) yaş ve üzeri olmalıdır.

2.      Hayvansal üretimle iştigal eden, işletmesi ve hayvanları Bakanlık kayıt sistemine (Türkvet) kayıtlı yetiştiricilere destekleme şartlarını yerine getirmeleri halinde ödeme yapılır.
 3.      Yetiştiriciler; TAGEM tarafından hazırlanan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları Talimatında (17.06.2015 tarih Olur No 715) yer alan görev sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. 
 4.     Yeni programa alınacak alt projelerin uygulanacağı illerde, yetiştirici temsilcisinin uygulama esasları talimatı doğrultusunda istenilen belgelerle yapılan yazılı başvurusu il müdürlüklerince TAGEM'e iletilir. Yapılacak teknik ve mali değerlendirmeler sonucu uygun görülen projeler için Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları Talimatı ekinde yer alan sözleşme bakanlık adına İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile yetiştirici adına yetiştirici temsilcisi arasında imzalanır ve destekleme kapsamına alınır.
5.     Seçilecek sürülerde, TAGEM tarafından hazırlanan saf yetiştirme, seleksiyon ve döl kontrolü esasına göre yetiştirme yapılır. Geliştirme amaçlı desteklenecek anadolu mandasında  her alt proje, manda boğası dahil en az 800 baş hayvandan oluşur. Devam eden projelerde bu sayı aranmaz.

Müracaat yeri, şekli, zamanı, değerlendirilmesi;

          Yeni programa alınacak alt projelere ait müracaatlar ve devam eden projelere dahil olacak yetiştiriciler, Uygulama Esasları Talimatında belirtilen şekilde il/ilçe müdürlüklerine en geç Temmuz ayı sonuna kadar müracaat eder. Proje yürütme kurulunda uygun görülen yetiştiriciler projeye dahil edilir.

İcmallerin Hazırlanması

Hakediş ve ödemeler; Proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu düzenleyerek il müdürlüğüne teslim eder. İl müdürlüğü işletmeler ve hayvanlara ait bilgileri yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde (Türkvet,) ulusal küpe bazında kontrol eder,  proje destekleme il icmalini hazırlar, elektronik ortamda ve yazılı olarak TAGEM'e gönderir.

Ekler;

1) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Anadolu Mandası Destekleme Müracaat Formu (Ek-38).

2) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Anadolu Mandası Destekleme İl İcmali (Ek-39).

''