Daire Başkanlıkları ve Görevleri

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı birimlerinin görevlerini belirlemek ve birimler arasındaki görev, yetki ve sorumluluk müdahalelerini önlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; merkezdeki hizmet birimleri ile alt birimlerinin görevleriyle ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 3/6/2011 tarih ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri ile 27/9/1984 tarih ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 37 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ KISIM
Hizmet Birimlerinin Görevleri

DOKUZUNCU BÖLÜM
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı

MADDE 64 - (1) Stratejik Yönetim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek üzere gerekli çalışmaları yapmak ve stratejik plan hazırlamak,
 2. Bakanlık performans programını ilgili birimlerle işbirliği halinde hazırlamak ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 3. Bakanlığın stratejik plan ve performans programı hazırlama sürecinde, ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak,
 4.  Strateji Geliştirme Kurulu ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 5. Bakanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve performansın arttırılmasına yönelik bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, değerlendirmek ve üst yöneticiye sunmak,
 6. Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
 7. Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Yönetim Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı

MADDE 65 - (1) Yönetim Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Yönetim bilgi sisteminin kurulması ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 2. Yönetimin ihtiyacı olan bilginin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini ilgili birimlerle işbirliği içinde sağlamak,
 3. Veri tabanlarını kullanarak ilgili birimlere hızlı bilgi akışını sağlamak,
 4. Bakanlığa intikal eden yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin çalışmaları ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde yapmak,
 5. Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

İç Kontrol Daire Başkanlığı

MADDE 66 - (1) İç Kontrol Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek,
 2. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 3. Bakanlığın görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
 4. Bakanlığın belirlenmiş amaçları ve sonuçları arasındaki farklılığı giderici ve etkinliği artırıcı tedbirler önermek,
 5. İç ve dış denetim raporlarını izlemek ve değerlendirmek,
 6. Mali kanunlar ve diğer ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 7. Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
 8. Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak iç kontrol ve mali işlemlere ilişkin eğitim programları hazırlamak,
 9. Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Bütçe Daire Başkanlığı

MADDE 67 - (1) Bütçe Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Bakanlık bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak ilgili birimlerle işbirliği halinde hazırlamak ve Bakanlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 2. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programını hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 3. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek,
 4. Bütçe kesin hesabı ve mali istatistikleri hazırlamak,
 5. İlgili mevzuat çerçevesinde; Bakanlık gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
 6. Bakanlık taşınır mal hesaplarının konsolide edilmesini sağlamak, taşınır malların devir, terkin, tahsis ve hurdaya ayırma işlemlerini yapmak,
 7. Başkanlığın demirbaş ve ambar defterlerini düzenli olarak tutmak, demirbaşların bakım ve korunmasını sağlamak,
 8. Bakanlık yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 9. Bakanlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken bütçe ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
 10. Bütçe uygulamaları konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 11. Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

   

Koordinasyon ve İdari İşler Daire Başkanlığı

MADDE 68 - Koordinasyon ve İdari İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Bakanlık birimlerinin doğrudan sorumlu olduğu görevleri dışında kalan ve koordinasyon gerektiren çalışmaları ilgili birimlerle işbirliği içinde yürütmek,
 2. Bakanlık koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 3. Başkanlık içi koordinasyonu sağlamak,
 4. Başkanlık bütçesini ilgili plan ve programlara göre hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasını takip etmek,
 5. Başkanlık bütçesi ile ilgili tenkis, ödenek gönderme, ödeme emri işlemlerini yapmak ve yıllık kesin hesap kanun tasarısına ilişkin bilgileri hazırlamak ve ilgili birime iletmek,
 6. Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek,
 7. Başkanlığa ait evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
 8. Başkanlığa ait fiziki yapıların bakım ve onarım hizmetlerini yapmak,
 9. Başkanlığın ihtiyaçlarını tespit etmek, gerekli araç, gereç ve malzemenin temini için satın alma dahil gerekli çalışmaları yapmak,
 10. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Bakanlık faaliyet raporunu hazırlamak,
 11. Başkanlığın faaliyet raporunu hazırlamak,
 12. Başkanlık emrindeki hizmet taşıtlarının, ihtiyaca göre tahsis, kullanım ve kontrolünü yapmak,
 13. Başkanlığa gelen bilgi edinme başvurularına ilişkin Başkanlık içi koordinasyonu sağlayarak ilgililere cevap vermek,
 14. Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sorumluluk, Koordinasyon, Yetkiler,

Son Hükümler ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Yöneticilerin sorumlulukları

MADDE 89 - (1) Bu Yönergede yer alan her kademedeki Yöneticiler, yapmakla yükümlü bulundukları görevleri, Bakanlık talimatları doğrultusunda, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumludurlar.

 1. Genel Müdürler ve Daire Başkanları birimleri tarafından yapılan her türlü idari, teknik, mali iş ve işlemlerden sorumludurlar.

Koordinasyon

MADDE 90 - (1) Bu Yönergede yer alan birimler, kendi görev alanlarıyla ilgili olarak diğer birimlerce yapılacak işlemler konusunda koordinasyonu sağlamakla görevli ve yetkilidir.

 1. Hizmet birimlerinin eğitim, yayın ve yayıma ilişkin faaliyetleri, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülür.
 2. Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılmak üzere, hizmet birimlerinin oluşturdukları veri tabanlarında tutulan bilgiler ve ürettikleri istatistiki bilgiler Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile paylaşılır.
 3. Hizmet birimlerinin yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülür.

Yetki

MADDE 91 - (1) Bu Yönergede yer alan yöneticiler, gerektiğinde sınırlarını belirlemek suretiyle görev ve yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. Ancak, yetki devri, yetkiyi devreden amirin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 92 - (1) 29/11/2011 tarihli ve B.12.0.HKM.0.02.144/MEV-2011-127/66 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Görev Yönergesi, yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 93 - (1) Bu Yönerge, onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 94 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

''