25.11.2016 / Gösterim Sayısı : 110319

Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Çıkarılan 678 Sayılı KHK’nın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Değişikliği Hakkında Duyuru

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 678 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 22.11.2016 tarihli ve 29896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kararname ile Kamu İhale Kanununun 11. maddesinde yapılan değişiklik aşağıda yer almakta olup, 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılacak olan alımlarda, yayımı tarihinde yürürlüğe giren bu madde hükmünün uygulanması önem arz etmektedir.

 

Karar Sayısı: KHK/678

MADDE 30 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"g) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler."

"Birinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz."

 

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

''