Ulusal Bitki Sağlığı Komitesi Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç,  Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, bitki sağlığı çalışmalarının ülkemiz ve Bakanlık politikalarına uygun, stratejik bir plan dahilinde yürütülmesi, Bakanlığımızın bitki sağlığı ile ilgili birimlerinin kendi arasında, Orman ve Su İşleri Bakanlığının bitki sağlığı ile ilgili birimleri ile üniversiteler ve ziraat odaları arasında araştırma, planlama ve uygulama birlikteliğinin sağlanmasına yönelik olarak oluşturulan Ulusal Bitki Sağlığı Komitesinin görevlerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
 
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 3/6/2011 tarihli 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 nci maddesi ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 43 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 3-  (1) Bu Yönergede yer alan;
a) Araştırma Kurumu (Kuruluşu): Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı bitki sağlığı konusunda araştırma, eğitim ve uygulama faaliyeti yürüten enstitü ve istasyon müdürlüklerini,
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Bitki: Canlı bitkiler ile bunların derin dondurulmamış meyve ve sebzeleri, yumrular, soğansılar, soğanlar ve rizomlar, kesme çiçekler, yapraklı dallar, budama artığı yapraklar, yapraklar, bitki doku kültürleri, canlı polen, göz, kalem ve çelik gibi canlılığını koruyan belirli parçaları ile dikim amaçlı olan botanik tohumlarını,
 ç)Bitki sağlığı: Bitkisel üretimde ürün kayıplarını önlemek amacıyla zararlı organizmaların bulaşmasını, yayılmasını önleyici tedbirleri, zirai mücadele, sertifikasyon, karantina ve eradikasyon vb. her türlü yasal ve teknik uygulamayı,
d) Bitki koruma: Bitkileri ve onlardan elde edilen tarımsal ürünleri zararlı organizmaların etkilerinden korumak, tedavi etmek ya da bunlardan doğacak zararı en aza indirmek için alınan tüm teknik önlemleri,
e) Bitki koruma ürünü (BKÜ): Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan, aktif madde ve preparatları,
f) Bitki pasaportu: 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik” esasları çerçevesinde; Bitki sağlığı ile ilgili standartların ve özel şartların karşılandığını gösteren, çeşitli bitki ve bitkisel ürünler için standart hale getirilmiş, Bakanlıkça belirlenen usullere uygun olarak hazırlanan ve Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilenler tarafından düzenlenen resmi etiketi veya belirli ürünler için Bakanlıkça kabul edilen etiket dışındaki işareti,
g) Bitkisel ürün: Bitkisel orjinli, işlem görmemiş veya basit bir işlemden geçmiş bitki tanımına girmeyen ürünleri,
ğ) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
h) Eradikasyon: Zararlı organizmaların bulundukları alanda özellikle konukçularının da imha edilmesiyle tamamen yok edilmesini,
ı) GKGM: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
i) Karantina: Zararlı organizmaların ülkeye girişini veya ülke içinde yayılmasını önlemek amacıyla, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile bulaşma ihtimali bulunan madde ve malzemelerin kontrol altına alınmasını,
j) Komite: Ulusal Bitki Sağlığı Komitesini (UBSK),
k) Müsteşar: GTHB Bakan Müsteşarını,
l) OSİB: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
m)OGM: Orman Genel Müdürlüğünü,
n) Sertifikasyon: Bitkisel üretim materyallerinin  (tohum, fide, fidan vb.) adına doğruluk ve bitki sağlık seviyesi açısından kontrol ve denetim altında üretilerek belgelendirildiği sistemini,
o) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,
ö) TDYK: Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunu,
p) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere ürünlerde zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini,
r)Ziraî mücadele alet ve makineleri: Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında kullanılacak her türlü alet, araç-gereç, makine, cihaz, ekipman ile bunların aksam, parça ve teferruatını,
ifade eder.     
 
      
İKİNCİ BÖLÜM
Komitenin Oluşumu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları
 
 
Komitenin oluşumu
MADDE 4 - (1) Ulusal Bitki Sağlığı Komitesi bir başkan ve 10 üye olmak üzere toplam11 kişiden oluşur.
a) Başkan: GKGM Bitki Sağlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı,
b) Üyeler: GKGM’den Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı, Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı, Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanı, Risk Değerlendirme Daire Başkanı, TAGEM’den Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı, BÜGEM’den Tohumculuk Daire Başkanı, OSİB OGM’den Orman Zararlıları ile Mücadele Daire Başkanı, gündeme göre sekreterya tarafından belirlenecek olan bir Ziraat Fakültesinin Bitki Koruma Bölümünden ve Orman Fakültesinin Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalından birer öğretim üyesi, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden bir temsilci,
  (2) Komite sekreteryası ihtiyaç duyulması halinde araştırma kuruluşları, kamu kurumları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarından komiteye temsilci davet edebilir. Bu şekilde davet edilen temsilcilerin oy hakkı bulunmaz.
 
Komitenin görevleri
MADDE 5- (1) Komite, Ülkemiz bitki sağlığı ve karantina faaliyetlerinin bakanlık politikalarına uygun şekilde planlanması ve yönlendirilmesinden sorumludur.
 (2) Komite, Bakanlık politikalarına uygun olarak bitki sağlığı ile ilgili kurumlar arası araştırma, planlama ve uygulama birlikteliğini sağlamak üzere ulusal stratejik plan ile orta ve uzun vadeli ulusal planları hazırlar, takip eder ve sonuçlarını değerlendirir.
(3) Komite, bitki sağlığı araştırmaları, bitki koruma faaliyetleri, bitki koruma ürünlerinin ve zirai mücadele alet-makinelerinin ruhsatlandırılması, sertifikasyon, eradikasyon ve karantina gibi bitki sağlığını ilgilendiren Bakanlık uygulamalarında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
(4) Bitki Sağlığı, karantina, sertifikasyon, bitki koruma ürünleri ve bitki pasaportu uygulamalarında karşılaşılan sorunları paydaşların önerilerini de dikkate alarak çözümüne yönelik tedbirleri planlar ve uygulamasını takip eder.
(5) Tarımsal desteklemelerin, belirlenen bitki sağlığı stratejisi çerçevesinde uygulamaya geçirilmesi için TDYK’na rapor ve/veya öneri sunar.
 
Komitenin çalışma usul ve esasları 
MADDE 6- (1) Komite yıllık olağan toplantısını her yılın ocak ayında sekreteryanın belirleyeceği tarih ve gündemle yapar.
(2) Komite yıllık olağan toplantısı dışında ihtiyaç olması halinde üye sayısının yarısından bir fazlasının yazılı talebi ve/veya sekreteryanın çağrısıyla özel gündemle olağandışı toplanabilir.
(3) Komite toplantısına katılamayacak üyeler mazeretlerini en az bir hafta önceden komite sekreteryasında olacak şekilde yazılı olarak bildirerek yerlerine aynı göreve vekalet edecek kişinin katılımını sağlarlar. 
(4) Komite, başkan hariç en az 6 üye ile toplanır.
(5) Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Başkanın desteklediği görüş geçerli sayılır.
(6) Kararlar, toplantı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanarak Müsteşarlık Makamının onayına sunulur ve onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
(7)  Komite üyeleri komite tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir ve konuyla ilgili gelişmeleri komite sekreteryasına bildirir.
(8) Komite tarafından görüşülen ve yayınlanmasına karar verilen doküman ve bildiriler üyeler tarafından paraf altına alınır.
(9) Komite adına açıklama yapmaya Komite Başkanı yetkilidir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
 
Ulusal Bitki Sağlığı Komitesi Sekreteryası
MADDE 7- (1) Komite sekreteryasını Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı yürütür.
 (2) Komite sekreteryası; Bakanlığa ulaşan talepler ile Bakanlığın ihtiyaçlarını dikkate alarak gündemi belirler ve Komite Başkanının onayına sunar. Toplantıya çağrı yapmak üzere, gündem taslağını, toplantı yeri ve saatini toplantı tarihinden en az iki hafta önce Komite üyelerine bildirir.
(3) Komite tarafından alınan kararları tutanak haline getirir, imzaya sunar ve arşivler. Alınan kararları ilgili birimlere iletir ve gerektiği hallerde sonucunu takip eder.
(4) Komite yazışmalarını Başkan adına yapar.
 
Yürürlük
MADDE 8 –  (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Yönerge hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
 

 

''