14.1.2016

Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı

a) Tarım sektörünün ekonomiye katkısını artırmak amacıyla, altyapı, yatırım, üretim, işletme, ticaret ve desteklemelerin etkinliği konularında araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek,

b) Tarım sektörüne yönelik işletmecilik, planlama, yönetim, finansman, muhasebe, pazarlama, maliyetler, tarım hukuku, köy sosyolojisi, örgütlenme, kırsal kalkınma, tarımsal yayım konularında araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak izlemek ve değerlendirmek,

c) Doğal kaynakların kullanımı ve yönetimi konusunda iklim değişikliği ve diğer çevresel faktörlerin meydana getireceği muhtemel değişimlerin ekonomik etkilerini belirlemeye yönelik araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek,

ç) Genel Müdürlüğe bağlı araştırma kuruluşlarında yürütülen projeleri koordine etmek, devam eden ve sonuçlanan projelerle ilgili veri tabanı oluşturmak,

d) Genel Müdürlüğe bağlı araştırma kuruluşlarında kamu – özel sektör işbirliği çerçevesinde yürütülen projelerin kayıtlarını tutmak.

e) TÜBİTAK, Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde Bakanlığımızın müşterisi olduğu projelerin sekretaryasını yürütmek,

f) Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanması ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapmak,

g) Tarımsal araştırma organizasyonu içerisinde yer alan program değerlendirme  toplantıları, komite ve çalışma gruplarının oluşturulması, alınan kararların onaya sunulması ve ilgili birimlere duyurulmasına ilişkin çalışmaları koordine etmek,

ğ) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun gereğince yurtdışına yüksek lisans, doktora eğitimi amacıyla Genel Müdürlük adına gönderilen öğrencilerin her türlü işlemlerini yürütmek,

h) Dış kaynaklı Ar-Ge programları takip edilerek, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi çalışmalarını yapmak,

ı) Genel Müdürlük ve bağlı araştırma kuruluşları tarafından yürütülen dış kaynaklı projelerle ilgili bilgileri derlemek, takip etmek ve değerlendirmek,

i) Araştırma enstitülerinin AB çerçeve programları başta olmak üzere, dış kaynaklı program/projelere katılımını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

j) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle her türlü ikili işbirliği çalışmalarını Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülmek,

k) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yurtdışına gönderilecek ve yurtdışından gelecek heyetlerle ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

l) Bakanlığın tarımsal araştırma ihtiyaçlarını ve önceliklerini tespit etmek ve öncelikli ihtiyaç duyulan konularda sunulan araştırma geliştirme projelerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak desteklenmesine ilişkin sekretarya görevlerini yürütmek,

m)  Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

''