14.1.2016

Bitki Sağlığı Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

​a) Bitki hastalık ve zararlıları, yabancı otlar, bitki koruma ilaç ve aletleri, kalıntı, alternatif mücadele
yöntemleri, fizyoloji ve toksikoloji konularında arastırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak,
gelismelerini takip etmek, değerlendirmek,
b) Türkiye’deki kültür bitkilerinde zarar yapan, ekonomik öneme haiz hastalık, zararlı ve yabancı
otlarla mücadele esaslarını belirleyen “Zirai Mücadele Teknik Talimatları”nı hazırlanmak ve uygulama
kuruluslarına intikalini sağlamak,
c) Ruhsat, arastırma veya tavsiye amaçlı yapılacak ilaç denemelerinin, EPPOstandartlarına uygun
olarak yapılabilmesini ve “standart ilaç deneme metotları” ile pestisitlerinfaydalı böceklere karsı yan
etkileri konularında deneme metotlarını hazırlanmak ve ilgilikuruluslara intikalini sağlamak,
ç) Bitkilere zarar veren canlılar ile bunların doğal düsmanı olan parazitoitler, predatörler ve
entomopatojenlerin faunasını belirlemek, bunların türleri ve yayılıslarını teshis ve tespit etmek,
taksonomik çalısmalarda bulunmak, bunlarla ilgili arastırma projeleri hazırlamak, surveyler yapmak ve
yaptırmak,
d) Biyolojik mücadelede kullanılan tüm canlılara ait gen kaynaklarının toplanması, muhafazası ve
değerlendirilmesi ile ilgili projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek,
e) Arastırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanmasını ve uygulamaya aktarılması için
ilgili kurum ve kuruslarla isbirliği yapmak,
f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

''