Tarla Tarımı Bölümü

​Tarla Tarımı Mekanizasyonu Bölümü, tarımda kullanılan her türlü alet ve makinanın (traktör ve zirai mücadele makinaları hariç) testlerini yapmak ve raporlandırmak üzere kurulmuştur. Bölümümüzün faaliyet alanı tarımda kullanılan alet ve makinaların yaklaşık  %90 'lık bir kısmını teşkil etmektedir.

Bölümümüz Türkiye de imal edilen veya yurtdışından ithal edilen tarım makinalarının testlerini Ulusal ve Uluslararası standartlar ile Bakanlığımızın deney ilke ve metotlarına göre yapmaktadır. Eğer testi yapılacak makina ile ilgili herhangi bir standart veya kriter bulunmuyorsa bilimsel çalışmalar ışığında konusunda uzman bölüm mühendisleri tarafından deney metotları oluşturulmaktadır.

Yapılan testlerin büyük kısmı Bakanlığımızın 2000/37 "Tarımsal mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ" hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bu kapsamda alınan deney raporları tarımsal kredili satış ve hibe desteklerinde kullanılmaktadır. Ayrıca bölümümüzle ilgili konularda  ARGE amaçlı özel testler, bump truck testleri ve akreditasyon kapsamında gürültü seviyesi testleri yapılmaktadır.

Tüm bu testleri tekniğine uygun olarak gerçekleştirebilmek için ayar ve kalibrasyonları yapılmış ve doğrulukları devamlı suretle kontrol edilen ve sadece bölümümüze ait 65 adet ölçüm cihazı ve 7 adet test ünitesi  bulunmaktadır.

​1. Toprak İşleme Alet ve Makinaları Deneyleri

1.1. Pulluk Deneyleri
1.2. Kuyruk Milinden Hareket Alarak Çalışan Toprak İşleme Makinaları (Toprak Frezesi ve Rototiller) Deneyleri
1.3. Tırmıklar Diskli, Dişli ve Ot Tırmıkları) ve Merdane Deneyleri
1.4. Kültivatör Deneyleri
1.5. Tesviye Küreği Deneyleri
1.6. Toprak Burgusu Deneyleri

2. Ekim Makinaları Deneyleri
2.1. Tahıl Ekim makineları Deneyleri
2.2. Tek Tane (Hassas) Ekim Makinaları Deneyleri
2.3. Pamuk Ekim Makinaları Deneyleri


3. Fide Dikim makinesı Deneyleri

4. Gübre Dağıtma Makinaları Deneyleri
4.1. Diskli Kimyasal Gübre Dağıtma Makinaları Deneyleri
4.2. Ahır Gübresi Dağıtma Makinaları Deneyleri

5. Hasat Harman Makinaları Deneyleri
5.1. Sapdöğer Harman Makinaları Deneyleri
5.2.  Diğer Harman Makinaları (Fındık vb.) Deneyleri

6. Balya Makinaları Deneyleri

7. Sap Toplama ve Saman Yapma Makinaları Deneyleri

8. Silaj Makinaları Deneyleri

9. Orak ve Biçerbağlar Makinaları Deneyleri

10. Sap Parçalama Makinası Deneyleri

11. Patates Hasat Makinası Deneyleri

12. Şeker Pancarı Hasat Makinası Deneyleri

13. Biçerdöver Deneyleri

14. Tohum Temizleme ve Sınıflandırma Makinaları Deneyleri

15. Yem Kırma Makinaları Deneyleri

16. Yem Hazırlama Makinaları Deneyleri

17 Pompa Deneyleri
17.1 Düşey Milli Derin Kuyu Pompaları Deneyleri
17.2. Yatay Milli Santrifuj Pompaları Deneyleri
17.3. Dalgıç Pompaları Deneyleri

18. Sulama Boruları Deneyleri

19. Tarım Arabalarıı ve Su Tankerleri Deneyleri

20. Bantlı Götürücü Deneyleri

21. Helezon Götürücü Deneyleri

22. Kovalı Elevatör Deneyleri

23. Süt Sağım Makinaları Deneyleri

24. Tarımsal Amaçlı Isıtıcı Deneyleri

25. Kuluçka Makinaları Deneyleri

26. Damla Sulama Boruları Deneyleri

27. Yağmurlama Sulama Başlıkları Deneyleri

28. Jeneratör Deneyleri

29. Çayır Biçme Makinaları Deneyleri

30. Çiftlik Tipi Biyogaz Tesisleri Deneyleri

31. Çiftlik Tipi Kompostlaştırma Sistemleri Deneyleri

32. Küçük Ölçekli Biyodizel Üretim Tesisi Deney İlkeleri

33. Paketleme Ve Sınıflandırma Tesisi Deneyleri

34. Süt Soğutma Tankları Deneyleri

35. Yem Karıştırma Ve Dağıtma Arabası Deney İlkeleri

36. Elle Çalıştırılan Motorlu Çapa vb. Deneyleri

37. Süt Sağım Makina ve Sistemleri Deneyleri

38. Yayık Makinaları Deneyleri

39. Selektör Deneyleri

40. Her Türlü Motorlu Testere, Motorlu Tırpan, Ağaç Silkeleme Makinaları vb.

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Deneyleri;

Bu grupta; pulluklar, tırmıklar, kültivatörler, tesviye kürekleri, dip kazanlar ile kuyruk milinden hareket alarak çalışan toprak işleme makinalarının (toprak frezeleri, rotatiller, burgular, ara çapa makinaları v.b.) laboratuar deneyleri olarak teknik ölçülendirme, sertlik tayini, tarla çalışmalarında alet veya makinanın güç ihtiyacı, iş başarısı ve performansına ait veriler ilgili standartlara göre sorumlu teknik elemanlarca tespit edilip, raporlandırılmaktadır.


Ekim-Dikim ve Gübreleme Makinaları Deneyleri;

Bu grupta sıraya ekim makinaları ile kimyevi gübre dağıtım makinalarının deneyleri yapılmaktadır. Bu kapsamda makinaların teknik ölçüleri, sertlik değerleri ile ekim ve gübre normu ile ayaklar arası dağılım düzgünlüğü tespit edilerek bulunan değerlerin standartlarda belirtilen değerlere uygunlu kontrol edilip raporlandırılmaktadır.


Hasat-Harman Makinaları Deneyleri;

Bu grupta biçerdöverler, çayır biçme makinaları, sapdöver harman makinaları, balya makinaları, silaj makinaları, motorlu testere ve tırpanlar, saman makinaları v.b. makinaların deneyleri yapılmaktadır.

Laboratuar çalışmalarında teknik ölçülendirme, resimleme ve hareket iletim tertibatı kontrolü, bıçak sertlikleri ile çevre hızlarının hesabı yapılmaktadır.

Tarla çalışmalarında makinanın fonksiyonunu yerine getirip getirmediği, güç ihtiyacı, yakıt tüketimi, kayıplar, iş başarısı gibi hususlar tespit edilerek ilgili standartlar göz önüne alınarak sorumlu teknik elemanlar tarafından raporlandırılmaktadır.


Ürün İşleme Makinaları Deneyleri;

Bu grupta Selektörle, süt sağım ve soğutma ile krema makinalarının deneyleri yapılmaktadır. Selektörlerin kapasite tayini, temizleme oranı ile performans değerleri tespit edilmektedir.

Süt sağım makinalarının vakum kapasiteleri, nabız hareket oranları ile nabız düzenine ilişkin değerlendirmeler yapılır.

Soğutma tanklarının sınıflandırılması, soğutma sürelerinin tayini yapılıp ilgili standartlar doğrultusunda raporlandırılmaktadır.

Taşıma İletim Makinaları Deneyleri;

Bu grupta römorklar, su tankerleri ile traktörlerin Bump Track deneyleri yapılmaktadır. Römork ve su tankerlerinin teknik ölçülendirilmesi, ağırlık merkezinin tespiti, kritik devrilme açısı, frenleme deneyleri laboratuarda yapılmaktadır. Ömür deneyleri ise mevcut stantta gerçekleştirilmektedir. Ömür standında yaklaşık 10 yıllık ekonomik ömre karşılık gelen sürede çalıştırılarak mukavemet kontrolü yapılmakta ve yapısal sağlamlık ile fonksiyonel organlardaki değişim belirlenmektedir. Bump Track deneyleri firmanın talebi doğrultusunda yapılmaktadır.


Hayvansal Üretim Makinaları Deneyleri;

Bu grupta yem kırma, karıştırma, dağıtma makinaları ile suluklar ve çiftlik gübresi dağıtma makinalarına ait deneyler yapılmaktadır.

Deneylerde teknik resimlendirme ölçüleri alınan makinaların ayrıca sertlikleri ölçülecek malzemelerin ölçümleri yapılır. Makinaların iş kapasiteleri yanında kırma makinalarının kalitesi belirlenir. Kırma ve karıştırma makinalarının elektriksel güç değerleri tespit edilir. Çiftli dağıtma makinalarının dağıtım düzgünlüğü yanında gübreleme normu belirlenir. Hayvan suluklarında ise çeşitli basınçlarda sızdırma durumu kontrol edilir. Ayrıca yukarıda bahsedilen makinaların performansları tespit edilir. Deneylerden sorumlu teknik elemanlar tarafından raporlandırma yapılmaktadır.


Sulama Makinaları ve Jeneratör Deneyleri;

Bu grupta sulama sistemleri, su pompaları, sulama başlıkları ve jeneratörlere ait deneyler yapılmaktadır.

Sulama sistemlerinde dağılım düzgünlükleri kontrol edilerek belirli basınçlarda debiler tespit edilmektedir. Jeneratör deneylerinde ise güç değerleri tespit edilmektedir. Pompa deneylerinde pompanın performans değeri belirlenerek karakteristik eğrileri verilmektedir.

Denemeler sırasında alet veya makinanın yaklaşık 10 yıllık ekonomik ömre eşdeğer süreye tekabül eden çalışma süresinde özel deney düzenlerinde çalıştırılarak mukavemet kontrolü yapılmakta, yapısal sağlamlık, fonksiyonel organlardaki değişim ve hareket iletim sistemi incelenmektedir.

TTM BÖLÜMÜNDE DENEYLERİ YAPILAN MAKİNALAR ​ ​ ​​
Sıra no MAKİNALAR AÇIKLAMALAR
TOPRAK İŞLEME ,TESVİYE VE ISLAH MAKİNALARI ​ ​ ​
1Kulaklı pulluklarDöner kulaklılar dahil ​
2Diskli pulluklar  ​
3Çizel pulluklar  ​
4Diskli tırmıklar (diskaro)Tandem ve goble dahil ​
5Dişli tırmıklar  ​
6Yaylı tırmıklar  ​
7Kültivatörler  ​
8Dipkazanlar  ​
9Merdaneler  ​
10Toprak burguları  ​
11Toprak frezeleriRotovatör ve rototiller ​
12Frezeli ara çapa   makinaları  ​
13Sıra arası çapa  makinaları  ​
14Lazerli tesviye kürekleriLazersizler dahil ​
15Ekskavatörler  ​
16Ark pullukları  ​
17Taş toplama makinaları  ​
18Döner tırmıklar  ​
19Beko loaderler  ​
HASAT,  HARMAN ,ÜRÜN İŞLEME VE TASNİF MAKİNALARI ​​ ​ ​
20Pancar hasat makinaları​ Kendi yürürler dahil
21Patates hasat makinaları​  
22Domates hasat makinaları​  
23Pamuk hasat makinaları​  
24Biçerdöverler​ Hububat hasat tablası ile
25Diskli ve tamburlu çayır biçme mak.​ Şartlandırıcılar dahil
26Parmaklı çayır biçme makinaları​  
27Kanatlı orak makinaları​ Biçerbağlarlar dahil
28Motorlu çayır biçme makinaları​  
29Ot silaj makinaları​  
30Mısır silaj makinaları​  
31Silaj paketleme makinaları​  
32Mısır hasat tablası​  
33Batözler​ Seyyar ve sabit
34Prizmatik Balya makinaları​  
35Silindirik balya makinaları​ Değişken odalılar dahil
36Balya streçleme makinaları​  
37Sap toplama Saman yapma mak.​  
38Saman iletim makinaları​  
39Selektörler ​ Seyyar ve sabitler
40Zeytin hasat makinaları​  
41Ot toplama tırmıkları​  
42Ağaç silkeleme makinaları​  
43Fındık toplama makinaları​  
44Fındık harmanlama makinaları​  
45Nohut hasat ve harman makinaları​  
46Fındık kurutma makinaları​  
47Mısır kurutma makinaları​  
48Yumurta tasnif makinaları​  
49Diğer tasnif ve paketleme makinaları​  
50Kabak çekirdeği ayırma makinaları​  
50Yer fıstığı söküm ve harmanlama makinaları​  
51Hamur yoğurma makinaları​ Çiftlik tipleri
52Çiftlik tipi yağ çıkarma makinaları​  
53Küçük ölçekli biyodizel tesisleri​  
54Çiftlik tipi biyogaz tesisleri​  
55Çiftlik tipi kompostlaştırma sistemleri​  
SULAMA BORU VE POMPALARI, GÜÇ SİSTEMLERİ İLE TAŞIMA VE İLETİM MAKİNALARI ​​ ​ ​
56Motopomplar​  
57Santrifüj pompalar ​  
58Dalgıç pompalar​  
59PE Sulama boruları​  
60PE Sulama boru ek parçaları​  
61PVC Sulama boruları​  
62PVC Sulama boru ek parçaları​  
63Damla sulama boruları​  
64Damla sulama boru ek parçaları​  
65Damla sulama filtresi​  
66Pivot sulama sistemleri​  
67Lineer sulama sistemleri​  
68Yağmurlama başlıkları​  
69Derin kuyu pompaları​  
70Jeneratörler​  
71Güneş pilleri​  
72Güneş kolektörleri​  
73Helezonlar​  
74Konveyör ve bantlar​  
75Ten dingilli Tarım römorkları​  
76Çift dingilli tarım römorkları​  
77Su tankerleri​  
78Traktör ön yükleyiciler​  
79Balya toplama makinaları​  
80Mini yükleyiciler​  
81Teleskopik forkliftler​  
HAYVANSAL ÜRETİM MAKİNALARI ​ ​ ​
82Süt sağım makinaları​ Seyyar ve yarı sabitler
83Süt sağım tesisleri​  
84Süt soğutma tankları​  
85Ahır sıyırıcılar​  
86Tımar fırçaları​  
87Sabit yem karma makinaları​  
88Yem kırma ve ezme makinaları​  
89Yem karma ve dağıtma makinaları​  
90Yayık ve krema makinaları​  
91Hayvan sulukları​  
92Vakum pompaları​  
93Arıcılık ekipmanları​  
94Kuluçka makinaları​  
95Balık nakil tankları​  
EKİM, DİKİM, BAKIM VE GÜBRELEME MAKİNALARI ​ ​ ​
96Asılı tip ekim makinaları​ Gübreli ve gübresiz
97Çekilir tip ekim makinaları​ Gübreli ve gübresiz
98Anıza ekim makinaları​  
99Pnömatik ekim makinaları​  
100Pamuk ekim makinaları​  
101Fide dikme makinaları​ Çeltik ve bütün sebzeler
102Santrifüjlü gübre dağıtma makinaları​ Mineral gübre
103Çiftlik gübresi dağıtma makinaları​  
104Şerbet dağıtma tankerleri​  
105Motorlu çapalar​  
106Motorlu testereler​  
107Motorlu tırpanlar​  
108Çim biçme makinaları​  
109Motorlu çalı kesiciler​  
110File örtü sistemleri​  
111Yeşil yem yetiştirme makinaları​  
112Sisleme makinaları​  
113Sera ısıtıcılar​  
114Rüzgar fanları​  
115Sap parçalama makinaları​  
116Dal  parçalama makinaları​  
117Dal öğütme makinaları​  
''