Personel Birimi

PERSONEL  SAYISI

Mühendis Personel Sayısı: 38

 (Müdür ve Koordinatörler dahil) 2 Mühendis personel Bakanlık Birimlerinde geçici görevlendirme ile çalışmaktadır.

Tekniker Personel Sayısı    : 6

Teknisyen Personel Sayısı: 5

Sivil Savunma Uzmanı      : 1

Döner Sermaye Saymanı : 1

Şef Personel Sayısı            : 2​

Memur  Personel Sayısı   : 1

V.H.K.İ Personel Sayısı    : 2

Bilgisayar İşletmeni  P.S.   : 1

Bekçi Personel Sayısı        : 1

Teknisyen Yardımcısı

Personel Sayısı:                  : 1

İşçi Personel Sayısı             : 47

(1 İşçi TBMM'de görevli,özlük hakları askıda olup 22 işçi fiilen  Müdürlüğümüzde çalışmakta, 24 işçi Bakanlığımızın çeşitli birimlerinde geçici görevlendirme ile çalışmaktadır.)

Müdürlüğümüz toplam personel sayısı: 106

 

Personel Birimi:

Müdürlüğümüz emrinde görev yapan tüm işçi ve memur personelin özlük dosyalarının tutulması, personelin nakil, geçici görevlendirme, kademe ilerlemesi, yıllık ücretli izin, mazeret izni, sağlık raporu ve benzeri  özlük işlemlerinin yasal çerçevesinde ve süresinde yapılması, takip edilmesi. Bilgilerin aktarılması gereken elektronik ortamlara aktarılması ve veri girişlerinin saklanması. Bilgilerin iletilmesi gereken Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız birimlerine yazılı olarak iletilmesi.​

Her yılın Ocak ayında, Müdürlüğümüz adına imza atmaya yetkili amirlerin imza sirkülerinin ilgili yerlere gönderilmesi.

 

Evrak İşlemleri:

Bakanlığımız birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kişiler ve firmalardan gelen her türlü yazının, tarih, ek, gönderilen makam vs. gibi bilgilerinin doğruluğu kontrol edildikten sonra teslim alınması. Teslim alınan evrakların Müdürlük Makamına havale edilmesi için sunulması. Müdürlük Makamı tarafından havale edilen evrakların gelen evrak kaydının yapılarak ilgili birimlere teslim edilmesi.

Müdürlük Olur defteri kayıtlarının tutulması ve Olur evraklarının işlemlerinin yapılması.

Her yılın son günü, Olur ve İç Zimmet Defterinin kapanış yazısının yazılarak, Makama imzalatılması ve mühürlenmesi. Aynı defterlerin her yılın ilk iş günü açılış yazısının yapılarak Makama imzalatılması ve mühürlenmesi.

Biten defterlerin sayfa numaralarının verilmesi ve mühürlenmesi, açılışının yapılması.

Her yılın başında,  yapılan yazışmalar, arşivlenecek evraklar için Standart Dosya Planına göre dosyaların açılması. Bir önceki yıl kapanan dosyaların arşive gönderilmesi.

Postaya verilecek evrakların tasnif edilerek zarflanması ve posta gönderisinin sağlanması.

Kargo ile gönderilecek evrakların kargo işlemleri ve akışının sağlanması.

Müdürlük Makamı Olurlarının  Olur Defteri'ne kaydedilerek, evrakın ilgili yerlere ulaştırılması, arşivlenmesi,  ilgiliye tebellüğ edilmesi.

 

Deney İşlemleri:

Basımı yapılarak imza süreçleri tamamlanan  deney raporlarının Müdürlüğümüz Deney Takip Sisteminden kontrolü ve takibinin yapılarak Müdürlük Makamı tarafından onaylanan deneylerin ilgili yerlere yazısının yazılması, deney raporlarının Bakanlığımız ilgili birimlerine, ilgili üniversitelere, ilgili bakanlıklara ve firmalara gönderilmesinin sağlanması.

Deney raporlarının bir suretinin dosyalanarak saklanması.

Firmalardan gelen Müşteri İstek ve Şikayet Formlarının, takip listesine kaydedildikten sonra Teknik Koordinatörlüğe teslim edilmesi.​


Stajyer Öğrenci İşlemleri:

Müdürlüğümüz bünyesinde staj yapmak için başvuruda bulunan üniversite öğrencilerinin, Bakanlığımız staj yönergesine ve ilgili mevzuata göre işlemlerinin yapılması, staj eğitimini tamamlayan öğrencilerin okulları ile gerekli yazışmaların yapılması, stajyer öğrenci özlük dosyalarının hazırlanması, işlemi biten dosyaların arşivlendirilmesi.

''