Bitkisel Kökenli Gıda ve Yemlerin İthalatı

Ot, Yaprak, Sap ve Saman İthalatı Resmi Kontrollerine İlişkin Yazı

Bitkisel Gıda ve Yemin İthalat Ön Bildirim İşlemleri​

Ön bildirim: Ürün bildirimi ve sevkiyat bildiriminden oluşan, ürün ve sevkiyata ilişkin bilgi ve belgelerin ithalattan önce ithalatçı tarafından Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)’ne giriş yapılmasını,

Ürün bildirimi: Üreticisi, ithalatçısı, bileşeni, etiketi aynı olan her bir ürün için bir defaya mahsus olmak üzere ürüne ait bilgi ve belgelerin ithalatçı tarafından GGBS’ye girişinin yapılmasını,

Sevkiyat bildirimi: Onaylanan ön bildirimlere ait ürünlerin her bir ithalat başvurusu için ithalatçı tarafından; sevkiyata ait bilgi ve belgelerin (sertifika, ürün miktarı, ithalatın yapılacağı gümrük idaresi, antrepo bilgileri, resmi kontrol talep edilen tarih, parti/lot no gibi) GGBS’ye girişinin yapılmasını,

ifade eder.


''