Özel Besleme Amaçlı Yemler

Özel Besleme Amaçlı Yemlerin Kullanım Amaçları Listesi

YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 9 UNCU MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

ÖZEL BESLEME AMAÇLI YEMLER İLE İLGİLİ KULLANIM AMAÇLARI LİSTESİ (Güncelleme Tarihi: 10.02.2017)

BÖLÜM A

GENEL HÜKÜMLER

1. Bölüm B’deki tablonun 2 nci sütununda belirtilen temel besinsel özelliklerin birden fazla grubu olduğunda, aynı besleme amacı için üretici, sütun 1 de tanımlanan besleme amacını karşılamak amacıyla ‘ve/veya’ şeklinde ifade edilen özellikler için temel besinsel özellikten herhangi birini ya da her iki grup özelliği kullanabilir. Aynı tablonun 4 üncü sütununda her besinsel özellik grubu için istenen bilgiler etikette belirtilir.

2. Katkı maddeleri grupları Bölüm B’deki tablonun 2 nci veya 4 üncü sütunlarında bahsedildiğinde, kullanılan katkı maddeleri, belirtilen temel özelliklerine uygun olarak Yem Katkı Maddeleri Mevzuatında izin verilmiş olmalıdır.

3. Bölüm B’deki tablonun 4 üncü sütununda yemin bileşimindeki maddelerin veya analitik bileşenlerin kaynağının belirtilmesi gerektiğinde, üretici,  temel besinsel özellikler bakımından o yemin uygun olduğuna dair yapılacak değerlendirmeye imkan verecek şekilde açık ve kesin bir beyan yapması gerekir (yemin bileşimini oluşturan maddelerin özel ismi, ait olduğu hayvanın türü veya hayvanın parçası gibi).

4. Bölüm B’deki tablonun 4 üncü sütununda belirtilen bir madde, aynı zamanda bir katkı maddesi ise ve o katkı maddesi de ‘toplam’ olarak belirtilmiş ise beyan edilen değer, o maddenin yemdeki doğal olarak var olan miktarını veya katkı maddesi ilave edilmiş ise katkı maddesinden gelen miktarı ile doğal olarak var olan miktarının toplamını ifade etmelidir.

5.  Özel besleme amacını sağlayabilmek için yeme bir yem maddesi ya da katkı maddesi ilavesi gerekiyor ise Bölüm B’deki tablonun 4 üncü sütununda ‘eğer eklenmişse’ ibaresi ile belirtilen o maddenin beyan edilmesi zorunludur.

6. Analitik içerikler veya katkı maddeleri ile ilgili 4 üncü sütunda belirtilen beyanlar miktar olarak belirtilmelidir.

7. Tablonun 5 inci sütununda tavsiye edilen kullanım süresi, besleme amacını normal olarak karşılayacak bir aralıkta olmalıdır. Üretici, tespit edilen sınırlar içerisinde, daha kesin kullanım süresini belirtebilir.

8. Yem, birden fazla özel besleme amacını karşılamak için düşünüldüğünde, Bölüm B de karşılık gelen gerekliliklere uygun olmalıdır.

9. Özel besleme amaçlı yem, tamamlayıcı yem olduğunda, günlük rasyonu dengeleyen açıklamalar etiketteki kullanma tarifnamesinde belirtilmelidir.

10. Özel besleme amaçlı bir yem, bir yem maddesi veya tamamlayıcı yem olarak bolus formunda, hayvana ağız yoluyla doğrudan verilmesi amacıyla piyasaya arz edilmesi halinde eğer belirlenmiş ise, yemin etiketinde bolusun maksimum salınım periyodu ve karma yemdeki maksimum içeriği belirlenmiş olan her katkı maddesi için günlük salınım oranı belirtilir. Yetkili otorite gerekli gördüğünde,  bolusu piyasaya arz eden yem işletmecisi, sindirim sistemindeki günlük kullanılan katkı maddesi seviyesinin karma yem için belirlenen maksimum seviyeyi aşmadığını kanıtlamalıdır. Bolus formundaki yemin kullanımı için bir veteriner hekime veya diğer bir yetkili kişiye danışılması tavsiye edilir.

​Liste için tıklayınız

''