Bitki Besleme

GÜBRE DENETİMİ

 

 
Gübre Şikayeti 
 
Kullanmış olduğunuz gübrelerle ilgili şikayetler Bakanlığımıza ve İl Müdürlüklerine yapılır.

 

 

 

 

KİMYEVİ GÜBRELER

 

Kimyevi Gübre Lisans Belgesi Almak

Lisans müracat formu

Sanayi ve Ticaret Odası Sicil Kaydı (Aslı)

Vergi Levhası Örneği

 

Fason üretim sözleşmesi (Fason üreticiler için)

İl Müdürlüğü uygunluk görüşü (Üreticiler için)

Firma imza sirküleri

Döner Sermaye ücreti makbuzu



 

Kimyevi Gübre Tescil Belgesi

Kimyevi gübre tescil müracaat formu

Ürüne ait analiz raporu (Aslı)

Etiket örneği (2 adet)

İthal ise gümrük beyannamesi

Döner Sermaye ücreti makbuzu



Kimyevi Gübre İthalat İzni

Kimyevi gübre ithalat izni için;

Analiz raporu (Son altı aya ait aslı)

Proforma fatura

İthalat amacını (tarımsal veya sanayi) bildirir dilekçe ile firmanın merkezinin bulunduğu Bakanlığımız il Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak % 26 Amonyum Nitrat (CAN), % 33 Amonyum Nitrat, Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübresi ithalat izinleri Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce düzenlenmektedir.

Avrupa Birliğinden ithal edilen kimyevi gübreler için ( Yukarıda sayılan nitratlı gübreler hariç) ithal izni alınması zorunlu değildir.

Döner Sermaye ücret makbuzu.



Kimyevi Gübre İhracatı

Kimyevi gübreler, ihracatı ön izne bağlı mallar listesinde yer almamaktadır. Bu nedenle herhangi bir izin belgesi alınması gerekmemektedir.

 

 

 



İthalat-İhracat

Gübre ithalat izinleri Gübre İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında    Bakanlığımızca verilmektedir.

 

Organik Gübreler

Organik Gübre Üretim İzni

Üretim izni müracaat formu

Üretim projesi,

Analiz sertifikası (Ağır metal analizlerini de içerecek şekilde aslı)

Ürüne ait numune

Kapasite Raporu (Üreticiler için)

Gayri Sıhhi Müessese Raporu veya Çevre Etki Değerlendirme Raporu veya gerekli değildir raporu

Deneme raporu, mikrobiyal gübreler için zorunlu, diğer ürünler için varsa,

Bakanlığımız il müdürlüğünce düzenlenen uygunluk raporu​


Organik Gübre Lisans Belgesi

Lisans Müracaat Formu

 

Üretim İzni (Üreticiler için)

Sanayi ve Ticaret Odası Sicil Kaydı (Aslı)

Vergi Levhası Örneği

Fason üretim sözleşmesi (Fason üreticiler için)

İl Müdürlüğü uygunluk görüşü (Üreticiler için Lisans yenilemesinde)

Firma imza sirküleri

Döner Sermaye ücreti makbuzu


Organik Gübre Tescil

Organik gübre tescil müracaat formu​

Ürüne ait analiz raporu (Aslı)

Etiket örneği

Ürüne ait ayrıntılı üretim prosesi

Döner Sermaye ücreti makbuzu

 

Organik Gübre İthalat İzni

Organik gübre ithalat etmek isteyen kişi ve firmalardan;

İthalat ön izin müracaat formu

Proforma faturanın aslı veya firma tarafından onaylı sureti,

Ağır metal analizini de içerecek şekilde tanzim edilen analiz raporunun (son altı aya ait) aslı ile Türkçe tercümesi, 

Üretim prosesinin (Gizliliği muhafaza edilmek kaydıyla, üretim metotları, kullanılan hammaddeler ve üretimde yapılan fiziksel, kimyasal ve ısıl işlemler ile varsa mikrobiyal katkılar ayrıntılarıyla belirtilecektir.) aslı veya noter tarafından onaylı sureti ile Türkçe tercümesi,

Ürünün menşei ülkede organik gübre olarak üretildiğinin ve pazarlandığına dair taahhütnamenin aslı ve Türkçe tercümesi,

İthal edilecek ürünün sadece tarımsal amaçla kullanılacağına veya satılacağına dair taahhütname.

İthalatı yapılacak olan mikrobiyal ürünler için firma, önce KKGM’den pestisit kalıntısı olmadığına dair belgeyi ibraz etmek durumundadır. İthalat ön  iznine müracaat etmeden önce, ürünün yurt içinde denenerek ülke topraklarına uygunluğu ile verime etkisinin araştırılması ve sonucunun BÜGEM e ibraz edilmesi gerekmektedir. Denemesi yapılacak ürün için ithal ön izni, resmi araştırma kuruluşları veya yetkilendirilmiş özel kuruluşlar tarafından ve onların öngördüğü miktar üzerinden yapılacaktır.

İthalatı yapılacak olan ürünün hayvansal orijinli olması halinde “Veteriner Sağlık Sertifikası”.

İthalatı yapılacak mikrobiyal ürünlerin yurt dışından gelirken geliş ambalajlarının üzerinde son kullanma tarihi belirtilmek zorundadır. Ürün üzerinde son kullanma tarih ifadesi bulunup bulunmadığını TSE kontrol eder ve altı aydan eski ürünlere nihai izin vermez. 

Döner Sermaye ücreti makbuzu.


Organik Gübre İhracatı

Organik ihracatı sırasında Ekonomi Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu 96/31 sayılı İhracı Yasak veya Ön İzne Bağlı Mallar Tebliği gereğince Bakanlığımızdan ön izin alınması zorunludur.

Söz konusu izin Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce verilmekte olup, izin için.

İthalatçı firmanın sipariş mektubu,

Analiz sertifikasının bir örneği,

İthalatçı ülkenin istediği belgeler varsa birer kopyası,

İhracatı yapacağı gümrük kapısını da bildirir dilekçe ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.


 



 

''