Destekler

Organik Tarımda Alan Bazlı Destekler ve Organik Arıcılık Desteklemeleri

Organik Tarım Alan Bazlı Destekler ve Organik Arıcılık Desteği

 

26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karar Sayısı:2018/11460 olan Bakanlar Kurulu Kararı ile organik bitkisel üretim ve organik arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda organik tarım destekleme ödemesi yapılır.

 

Sıra No  Organik Tarım Desteği(TL/da)
11.Kategori(Meyve-sebze)100
22.Kategori(Tıbbi ve Itri Bitkiler)70
33.Kategori(Ekonomik değeri olan tarla bitkileri)30
44.Kategori(Ekonomik değeri olmayan tarla bitkileri ve orman emsali ürünler)10

 

 

Sıra NoOrganik Arıcılık Desteği(TL/kovan)
1Arılı Kovan 10

 

Organik Tarım Desteğinde Üretici Koşulları

2018 yılında yapılacak olan Organik Tarım desteği almak için üreticiler şu koşulları yerine getirmelidirler.

 

-Bitkisel üretimde 2018 yılı üretimleri için Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım faaliyeti yapmış çiftçilerin geçiş iki süreci ve üzeri üretimlerine destekleme ödemesi yapılır.

2018 yılında yapılacak olan Organik Arıcılık desteği almak için üreticiler şu koşulları yerine getirmelidirler

 

-Organik Arıcılıkta 2018 yılı için, Organik Tarım Bilgi Sistemine ve ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı olarak organik arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere destekleme ödemesi yapılır.


 

Organik Tarım Destekleri Mevzuatı

Organik Tarım Destekleri Mevzuatı

 

1.26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar(2018/11460)

2. 27.03.2018 tarih ve 30373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitkisel Üretimde Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2018/17)

3. 14.10.2017 tarih ve 30210 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ(Tebliğ No:2017/41)

4.15.05.2018 tarih ve 30422 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018/23)

5. 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı(2018/11188)

6.16.03.2018 tarih ve 30362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği(2018/16)

Faiz İndirimli Tarımsal Krediler

Faiz İndirimli Tarımsal Krediler

Her yıl kredi kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve tebliği Resmi Gazete 'de yayınlanmaktadır. Çiftçilerimiz için Cari faiz oranından %50 indirimli işletme ve yatırım kredisi kullanabilmektedir. Düşük faizli selektif kredi imkanı uygulamaya konulmasıyla gerek organik tarımsal üretim yapacak gerekse organik girdi üretecek müteşebbisler de destekleme kapsamına alınmıştır.

Bu krediden faydalanmak için çiftçiler Organik Tarım yaptıklarına dair Yetkilendirilmiş Kuruluştan aldıkları belgelerle T.C. Ziraat Bankasının en yakın şubesine başvurmaları gerekmektedir. Bu uygulama 2018 yılında da devam etmektedir.

10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan (2018/11188) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararıyla organik tarım faaliyetinde bulunan üreticilere 2018 yılı için de cari faiz oranından % 50 indirimle 5.000.000 TL kredi üst limitinde kredi kullandırılması imkanı sağlanmıştır.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2018/16) nde organik tarıma yönelik uygulama esasları aşağıdaki gibidir.

Organik tarım faaliyetleri

MADDE 19 – (1) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik dahilinde organik tarımsal ürün ve/veya organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan ve/veya bu faaliyetleri yapacak olan üreticilere sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak Karar kapsamında faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.

(2) Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak geçiş sürecine alınan üreticilere de yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.

(3) Organik ve geçiş sürecinde olan ve Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS)'nde kayıtlı bireysel veya üretici gurubu içinde organik tarım faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık il müdürlüklerinden OTBİS'e kayıtlı olduklarına dair aldıkları resmi belgeyi Bankaya ve/veya TKK'ya ibraz etmek zorundadır.

(4) Yetkisi iptal edilen veya yetki süresi uzatılmayan yetkilendirilmiş kuruluşlarca sözleşmesi olan üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içerisinde sözleşme yapılmış olması şartıyla, Karar kapsamında kredi kullandırılır.

(5) Üretim dönemi sonunda düzenlenen sertifika Banka veya TKK'ya ibraz edilir.

2017 Yılı Organik Arıcılık Destekleme Ödemesi İş Takvimi

ORGANİK ARICILIK YAPAN YETİŞTİRİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR DESTEKLEME ÖDEMESİ İŞ TAKVİMİ

(2017)

​ ​
FaaliyetTarih
Arıcılık müracaat başvuruları 16 Ekim---17 Kasım 2017
Ön inceleme  16 Ekim ---30 Aralık 2017

İCMAL-1 Hazırlanması ve yayınlanması

(En geç)

14 Aralık 2017
Askıya çıkma ve itirazların alınıp değerlendirilmesi  15 Aralık---25 Aralık 2017
OTBİS İcmal -2'nin alınması   31 Aralık 2017
İCMAL-3'lerin Bakanlığa gönderilmesi   22 Ocak 2018---16 Şubat 2018
Ödemeler (tahmini) 

 

Mayıs 2018


2018 Yılı Organik Bitkisel Üretim Destekleme Özet İş Akışı ve İş Takvimi

ÖZET İŞ AKIŞI

 

1-OTD için çiftçilerin Tebliğin yayımı tarihinden 30/3/2018 günü mesai saati bitimine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir.

 

2- Tebliğ'in Ek-3'ünde yer alan bitkisel üretim destekleme ödemesi başvuru dilekçesi ile başvuru yapılması gerekmektedir.

 

3- Başvurularda; Çiftçilerin OTD ödemelerinden yararlanabilmeleri için OTBİS'de ve ÇKS'de 2017 üretim yılında kayıtlarının bulunması zorunludur.

 

4- Vefat eden çiftçi için başvurularda; 2017 üretim yılı için organik tarım faaliyeti yürütmekte iken vefat eden çiftçilerin mirasçıları; organik tarım faaliyetleri ile ilgili gereklilikleri ve desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla müracaat tarihleri içerisinde bu üretimler için OTD'ye esas şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla destekleme müracaatı yapamadan vefat eden çiftçiler adına Tebliğin yayım tarihinden 30/03/2018 günü mesai saati bitimine kadar mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin diğer mirasçılardan alacağı muvafakatname-1 (EK-29) ile müracaatı yapılması durumunda vefat eden çiftçi adına OTD ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

 

5- İl/ilçe müdürlüklerince değerlendirmeye alınacak olan araziler ve ürünler

 

 OTD ödemelerinden yararlanabilecek araziler;

a)OTD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım yapılan, OTBİS'de ve ÇKS'de   2017 üretim yılında kayıtlı,

b) Bu arazilerden ÇKS'de ve OTBİS'de 2017 üretim yılında kayıtlı yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş,

          c)  Geçiş süreci-2, geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazilerinden desteklemeye uygun bulunan arazi ve ürünlere yapılır. Aynı koşullarda geçiş süreci-2, geçiş süreci-3 ve organik statüde olmak kaydı ile nadas arazileri de destekleme ödemelerinden yararlanabilecektir. Ancak aynı arazi üst üste iki defa nadas arazisi olarak OTD ödemesinden faydalandırılmayacaktır.

 

6- TBS'de destek başvuru işlemleri aşağıda bahsedildiği şekilde yapılacaktır.

 

Öncelikle "OTBİS Çiftçi Destek Sorgu" modülünden gerçek kişiler için T.C. kimlik No,  tüzel kişiler için ise Vergi No ile çiftçilerin destek sorgulaması yapılarak durumları incelenecek ve uygun üretimlerin daha sonra Destek Başvuru bölümünde seçimi yapılacaktır.

Destek Başvuru bölümünde gerçek kişiler için T.C. Kimlik No,  tüzel kişiler için ise Vergi No ile çiftçilerin destek başvuru kaydının yapılması gerekmektedir. Bu üreticiler için Destek Başvuru bölümünde bulunan üretimlerden uygun olanların seçilmesi gerekmektedir.

Vefat Eden Çiftçi Başvuruları İçin; TBS içerisinde yer alan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bölümünden vefat eden gerçek kişiler için T.C. Kimlik No, tüzel kişiler için ise Vergi No ile giriş yapılarak " işletme Ortakları" bölümünden vefat eden çiftçi adına muvafakatname-1 (EK-29) ile müracaat eden mirasçının T.C kimlik numarası ile kaydı yapılacaktır. Mirasçının kayıt işleminden sonra destek başvuru kısmından OTD ödemesine ilişkin iş ve işlem vefat eden çiftçi adına yapılacaktır.

 

Üst üste iki yıl nadasa bırakılan araziler il/ilçe personelimizce seçilmeyecektir.

 

2017 yılı Sertifikalı Tohumluk Desteğinden yararlanan üretimler sistemden gösterilecektir. Organik Sertifikalı Tohumluk kullanılanlar dışında, Konvansiyonel Sertifikalı Tohumluk Desteğinden yararlanan üretimlerin seçimi yapılmayacaktır. Sistemde bu iki durumun olma ihtimaline karşın seçime izin verilmekte olup, il/ilçe müdürlüğü personelince gereken dikkatin gösterilmesi gerekmektedir.

 

7- Askıya esas icmalin ekteki iş takvimine göre en geç 16 Nisan 2018 tarihine kadar askıya çıkartılması gerekmektedir. Askıya çıkarılma hususunda İl/İlçe Müdürlüklerince gereken özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.

 

8- OTD icmal-3'lerinin 14 Haziran 2018 tarihine kadar Bakanlığımıza (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü -İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı) gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ 2018 YILI İŞ TAKVİMİ

 

 

FaaliyetTarih
Başvuru Tarihleri18 Eylül 2017 – 30 Mart 2018

 

Başvuruların ÇKS' ye İşlenmesi

 

2 Nisan – 13 Nisan 2018

 

 

İcmal 1 'lerin Askıya Çıkarılması ve Askıda Kalması

 

16 Nisan - 20 Nisan 2018   

 

 

İtirazların Değerlendirilesi

 

24 Nisan – 11 Mayıs 2018

 

 

Ön İnceleme Yapılması

 

27 Eylül 2017 - 6 Temmuz 2018

 

 

İcmal 3 'ün Bakanlığa Gönderilmesi

 

18 Mayıs- 14 Haziran 2018

 

 

 

İcmallerin Bakanlıkta Toplanıp Değerlendirilmesi

 

14 Haziran-  13 Temmuz 2018

 

 

 

Ödemeler (tahmini)

 

 

20 Temmuz sonrası

 

 

 

 

 


ÇATAK

Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesi (ÇATAK ) Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunmasını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” 2011/1573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 09.04.2011 tarihli ve 27900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 ​

Üçüncü Kategori

Üçüncü kategori

Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalarına 135 TL/da ödeme yapılması planlanmıştır.​

''